Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 4

Tytuł:

Porozumienie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 4

Strona 1 z 8
L 243/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

POROZUMIENIE między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”, i KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, zwane dalej „Liechtensteinem”, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC umowę podpisaną dnia 26 października 2004 r. między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, zwaną dalej „umową”, UWZGLĘDNIAJĄC protokół podpisany dnia 28 lutego 2008 r. między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfe­ deracją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, zwany dalej „protokołem”, UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu w sprawie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, dołączoną do protokołu, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota Europejska ustanowiła rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 (2), zwanym dalej „rozporządze­ niem”, Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkow­ skich Unii, zwaną dalej „agencją”. Rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu umowy i protokołu. Rozporządzenie potwierdza, że kraje włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen uczest­ niczą w pełni w działaniach agencji, choć z ograniczonymi prawami głosu. Liechtenstein nie posiada granic zewnętrznych, do których ma zastosowanie kodeks graniczny Schengen. Umowa i protokół nie określają warunków włączenia Szwajcarii i Liechtensteinu w działania nowych organów powołanych przez Unię Europejską w ramach dalszego rozwijania dorobku Schengen, dlatego niektóre aspekty tego włączenia w działania agencji powinny zostać określone w dodatkowym porozumieniu zawartym przez Strony umowy i protokołu,

(2) (3)

(4) (5)

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2007, s. 19. (2) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/5

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 2 Udział finansowy Szwajcaria wpłaca do budżetu agencji wkład w wysokości kwoty procentowej określonej w art. 11 ust. 3 umowy.

Artykuł 1 Zarząd 1. Szwajcaria i Liechtenstein są reprezentowane w zarządzie agencji, jak określono w art. 21 ust. 3 rozporządzenia. 2. Szwajcaria ma prawo głosu:

Liechtenstein wpłaca do budżetu agencji wkład w wysokości określonej w art. 3 protokołu, który odnosi się do metody obliczania wkładu określonej w art. 11 ust. 3 umowy.

a) w odniesieniu do decyzji dotyczących szczególnych działań przeprowadzanych na jej granicach zewnętrznych. Wnioski w sprawie takich decyzji wymagają ich poparcia w głosowaniu przez jej przedstawicieli w zarządzie; b) w odniesieniu do decyzji w sprawie szczególnych działań zgodnie z art. 3 (wspólne działania i projekty pilotażowe na granicach zewnętrznych), art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 243 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 68 z 201016.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/45/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (  Dz.U. L 207 z 6.8.2010)

 • Dz. U. L243 - 66 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 64 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 815/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L243 - 61 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2010 r.

 • Dz. U. L243 - 59 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2010 z dnia 15 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 40 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2010 z dnia 15 września 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L243 - 37 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 811/2010 z dnia 15 września 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 16 z 201016.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 810/2010 z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L243 - 2 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.