Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 26

L 244/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 72/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (3). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. zawierającą sprostowanie do dyrektywy 2008/126/WE zmieniającej dyrektywę 2006/87/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, w odniesieniu do daty jej transpozycji (4). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2009/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (5). Dyrektywa 2009/100/WE uchyla dyrektywę Rady 76/135/EWG (6), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 47a (dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 L 0126: dyrektywą Komisji 2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 32 z 31.1.2009, s. 1), z poprawkami wprowadzonymi:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 181 z 15.7.2010, s. 19. 32 z 31.1.2009, s. 1. 109 z 30.4.2009, s. 14. 150 z 13.6.2009, s. 5. 259 z 2.10.2009, s. 8. 21 z 29.1.1976, s. 10.

16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/27

— 32009 L 0056: dyrektywą Komisji 2009/56/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. (Dz.U. L 150 z 13.6.2009, s. 5), — 32009 L 0046: dyrektywą Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 14).”; 2) tekst pkt 48 (dyrektywa Rady 76/135/EWG) otrzymuje brzmienie: „32009 L 0100: Dyrektywa 2009/100/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 259 z 2.10.2009, s. 8).”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2008/126/WE, 2009/46/WE, 2009/56/WE oraz 2009/100/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 41 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 39 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG, w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 37 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 35 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 34 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 32 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 30 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 28 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 25 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 24 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 22 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 20 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 19 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 17 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 15 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 12 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 10 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 8 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 6 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 3 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.