Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 3

Strona 1 z 2
16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/3

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 60/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (1). Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2008 z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw stałych paneli naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/47/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwier­ dzającą przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Rady 2008/486/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (6). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 13 (rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.1 w rozdziale I oraz w pkt 41 (rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II dodaje się tiret w brzmieniu:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 181 z 15.7.2010, s. 1. 181 z 15.7.2010, s. 9. 60 z 5.3.2008, s. 17. 194 z 25.7.2009, s. 11. 11 z 15.1.2008, s. 12. 165 z 26.6.2008, s. 8.

L 244/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

„— 32008 R 0202: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 z dnia 4 marca 2008 r. (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17).”; 2) po pkt 49 (decyzja Komisji 2007/453/WE) w części 7.2 w rozdziale I wprowadza się punkt w brzmieniu: „50. 32008 D 0486: decyzja Rady 2008/486/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 165 z 26.6.2008, s. 8).”; 3) po pkt 45 (decyzja Komisji 2006/478/WE z dnia 19 czerwca 2006 r.) w rozdziale II wprowadza się punkty w brzmieniu: „46. 32008 D 0486: decyzja Rady 2008/486/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 165 z 26.6.2008, s. 8). 47. 32009 R 0669: rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwięk­ szonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepocho­ dzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).”. Artykuł 2 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 54zzzc (rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0202: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 z dnia 4 marca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 41 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 39 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG, w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 37 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 35 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 34 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 32 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 30 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 28 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 26 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 25 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 24 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 22 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 20 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 19 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 17 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 15 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 12 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 10 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 8 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 6 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.