Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 35

16.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/35

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 77/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik XIV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (2). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 (3), które jest uwzględnione w Porozumieniu, utraciło moc w dniu 31 maja 2010 r. i w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia,

(1)

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tekst pkt 2 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999) załącznika XIV do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„32010 R 0330: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 1). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującym dostosowaniem: Na końcu art. 6 dodaje się, co następuje: »Na mocy postanowień Porozumienia między państwami EFTA w sprawie utworzenia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, Urząd Nadzoru EFTA może poprzez zalecenie orzec, że jeżeli sieci równoległe podobnych ograniczeń wertykalnych obejmują więcej niż 50 % rynku właściwego w państwach EFTA, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do porozumień wertykalnych zawierających szczególne ograniczenia odnoszące się do tego rynku. Zalecenie na mocy ust. 1 jest skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących rynek właściwy, o którym mowa. Komisja zostaje poinformowana o wydaniu takiego zalecenia.

(1) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 20. (2) Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 1. (3) Dz.U. L 336 z 29.12.1999, s. 21.

L 244/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2010

W terminie trzech miesięcy od wydania zalecenia na mocy ust. 1, wszystkie państwa EFTA będące adresatami zalecenia, powiadamiają Urząd Nadzoru EFTA, czy to zalecenie przyjmują. Jeżeli trzymie­ sięczny nieprzekraczalny termin upłynie bez odpowiedzi, należy to rozumieć jako przyjęcie przez państwo EFTA, które nie odpowiedziało w terminie. Jeżeli państwo EFTA będące adresatem zalecenia przyjmuje zalecenie lub nie odpowiada w terminie, według Porozumienia nakłada się na nie obowiązek prawny wykonania zalecenia w terminie trzech miesięcy od jego wydania. Jeżeli w ciągu trzymiesięcznego nieprzekraczalnego terminu państwo EFTA będące adresatem zalecenia powiadamia Urząd Nadzoru EFTA, że nie przyjmuje jego zalecenia, Urząd Nadzoru EFTA powiadamia Komisję o jego odpowiedzi. Jeżeli Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem państwa EFTA, o którym mowa, stosuje się art. 92 ust. 2 Porozumienia. Urząd Nadzoru EFTA i Komisja wymieniają informacje i zasięgają opinii w zastosowaniu niniejszego przepisu. Jeżeli sieci równoległe ograniczeń wertykalnych obejmują więcej niż 50 % rynku właściwego w ramach terytorium Porozumienia EOG, dwa urzędy nadzoru mogą rozpocząć współpracę w celu przyjęcia odrębnych środków. Jeżeli dwa urzędy nadzoru zgadzają się co do rynku właściwego oraz właściwości przyjęcia środka na mocy niniejszego przepisu, Komisja przyjmuje rozporządzenie skierowane do państw członkowskich Wspólnoty, a Urząd Nadzoru EFTA odpowiadające treścią zalecenie skierowane do państwa EFTA lub państw EFTA stanowiących rynek właściwy, o którym mowa.«”. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (UE) nr 330/2010 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 244 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 41 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 39 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG, w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 37 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L244 - 34 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 32 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 30 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 28 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 26 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 25 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 24 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 22 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 20 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 19 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 17 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 15 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 12 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 10 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 8 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 6 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 3 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L244 - 1 z 201016.9.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.