Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 1

17.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2010/558/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z art. 218 ust. 5 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), z zastrzeżeniem zawarcia tej Umowy. Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii z zastrzeżeniem jej zawarcia. Artykuł 3 Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2010 r., w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej z rządem Wysp Owczych (zwaną dalej „Umową”), która przewiduje jej tymczasowe stosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. Tymczasowe stosowanie umożliwi podmiotom z Wysp Owczych udział w zaproszeniach do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Unii, których uruchomienie zaplanowano na styczeń 2010 r. Efektem negocjacji było parafowanie Umowy w dniu 13 lipca 2009 r. Umowę należy podpisać oraz tymczasowo stosować w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpi­ sanie Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 35 z 201017.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

 • Dz. U. L245 - 34 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 16 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 2 z 201017.9.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.