Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 16

Strona 1 z 6
L 245/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

(wersja przekształcona) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Ocena warunków fizycznych i stanu zdrowia zwierząt wymaga szczególnej wiedzy fachowej i doświadczenia. Dlatego kontrole powinny być przeprowadzane przez lekarza weterynarii. Ponadto do celów dokładności i ujednolicenia kontroli powinien być jasny ich zakres oraz ustalony wzór sprawozdania. Kontrole w państwach trzecich do celów niniejszego rozporządzenia powinny być obowiązkowe oraz powinny być przeprowadzane przez agencje państw członkowskich lub spółki wyspecjalizowane na płasz­ czyźnie międzynarodowej w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzone i kontrolowane przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 612/2009 r. z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegó­ łowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (5). W celu przeprowadzenia kontroli do celów niniejszego rozporządzenia spółki nadzoru powinny w szczególności spełniać wymogi dotyczące zatwierdzania i kontroli wymienione w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009. Artykuł 168 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz niniejsze rozporządzenie stanowią, że warunkiem wypłaty refundacji wywozowych jest przestrzeganie prze­ pisów Unii dotyczących dobrostanu zwierząt. Należy zatem jasno określić, że bez uszczerbku dla przypadków siły wyższej uznanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej naruszenie tych prze­ pisów dotyczących dobrostanu zwierząt nie prowadzi do obniżki, ale do utraty refundacji wywozowej w odniesieniu do liczby zwierząt, w których przypadku wymogi dotyczące ich dobrostanu nie były przestrze­ gane. Z wymienionych przepisów oraz z przepisów doty­ czących dobrostanu zwierząt zawartych w art. 2–9 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 oraz w załącznikach, o których mowa w wymienionych artykułach, wynika również, że utrata refundacji wywozowej powinna nastąpić w odniesieniu do zwierząt, w których przypadku te przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt nie były prze­ strzegane, niezależnie od ich konkretnego stanu fizycz­ nego. Dodatkowo, oprócz braku wypłaty refundacji wywo­ zowej w przypadku dowodu na to, że nie jest przestrze­ gane w odniesieniu do dużej liczby zwierząt rozporzą­ dzenie (WE) nr 1/2005, powinny być zastosowane właściwe kary. Ponadto, gdy takie nieprzestrzeganie jest spowodowane całkowitym lekceważeniem wymogów dobrostanu zwierząt, powinna być ustalona całkowita utrata refundacji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z art. 4,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refun­ dacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 168 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznawanie i wypłata refundacji za wywóz żywego bydła podlegają przepisom ustalonym w prawodawstwie Unii dotyczącym dobrostanu zwierząt, w szczególności w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 35 z 201017.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

 • Dz. U. L245 - 34 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 2 z 201017.9.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

 • Dz. U. L245 - 1 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.