Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 2

Strona 1 z 10
L 245/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2010

UMOWA między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, oraz RZĄD WYSP OWCZYCH, zwany dalej „Wyspami Owczymi”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie aktualnej współpracy naukowo-technicznej między Wyspami Owczymi a Unią, a także ich obopólny interes we wzmocnieniu tej współpracy w kontekście utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, MAJĄC NA UWADZE, że naukowcy z Wysp Owczych biorą już z powodzeniem udział w projektach finansowanych przez Unię, UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że obie Strony są zainteresowane wspieraniem wzajemnego dostępu swoich jednostek badaw­ czych do działalności badawczo-rozwojowej na Wyspach Owczych, z jednej strony, oraz do unijnych programów ramowych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, z drugiej strony, MAJĄC NA UWADZE, że Wyspy Owcze i Unia są zainteresowane współpracą w ramach tych programów dla obopólnej korzyści, MAJĄC NA UWADZE, że decyzją nr 1982/2006/WE (1) z dnia 18 grudnia 2006 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (zwany dalej „programem ramowym”), UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że rząd Wysp Owczych zawiera niniejszą Umowę w imieniu Królestwa Danii zgodnie z ustawą w sprawie zawierania przez rząd Wysp Owczych umów na mocy prawa międzynarodowego, MAJĄC NA UWADZE, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”) niniejsza Umowa oraz wszelkie działania realizowane na jej mocy w żaden sposób nie wpłyną na uprawnienia państw członkowskich do podejmowania z Wyspami Owczymi dwustronnych działań w dziedzinie nauki, techniki, badań i rozwoju, oraz do zawierania w tym celu, w stosownych przypadkach, umów, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres 1. Wyspy Owcze są stowarzyszone, na warunkach ustano­ wionych lub określonych w niniejszej Umowie i załącznikach do niej, w ramach programu ramowego, ustanowionego decyzją nr 1982/2006/WE, rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (2), a także 2006/972/WE (4), decyzjami Rady 2006/971/WE (3), 5), 2006/974/WE (6) i 2006/975/WE (7), doty­ 2006/973/WE ( czącymi różnych programów szczegółowych w ramach programu ramowego.

2. Wszystkie akty prawne pochodne w stosunku do aktów, o których mowa w ust. 1, w tym akty prawne ustanawiające struktury potrzebne do wdrażania programu ramowego za pomocą działań w dziedzinie badań zgodnie z art. 185 i 187 TFUE, mają zastosowanie do Wysp Owczych.

3. Oprócz stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1, współ­ praca może obejmować:

a) regularne dyskusje na temat kierunków i priorytetów polityki w dziedzinie badań oraz planowania badań na Wyspach Owczych i w Unii;

b) dyskusje na temat perspektyw i rozwoju współpracy;

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 412 391 400 400 400 400 400 z z z z z z z 30.12.2006, 30.12.2006, 30.12.2006, 30.12.2006, 30.12.2006, 30.12.2006, 30.12.2006, s. s. s. s. s. s. s. 1. 1. 66. 224. 252. 281. 350.

c) dostarczanie na czas informacji dotyczących realizacji programów i projektów badawczych na Wyspach Owczych i w Unii, oraz informacji o wynikach prac podjętych w ramach niniejszej Umowy;

17.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/3

d) wspólne spotkania;

e) wizyty i wymianę pracowników naukowych, inżynierów i techników;

f) regularne i stałe kontakty między kierownikami programów lub projektów ze strony Wysp Owczych i Unii,

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 35 z 201017.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

 • Dz. U. L245 - 34 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 16 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 1 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.