Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 34

L 245/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów (2010/559/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 25 decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy trans­ granicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (1), uwzględniając art. 20 i rozdział 4 załącznika do decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdro­ żenia decyzji 2008/615/WSiSW (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w momencie stwierdzenia przez to państwo, że spełnia ono wymogi przekazywania danych w odpowiedniej kategorii danych.

(5)

Finlandia wypełniła kwestionariusz dotyczący ochrony danych i kwestionariusz dotyczący danych rejestracyj­ nych pojazdów. Finlandia wraz z Niderlandami przeprowadziła operację pilotażową w celu dokonania oceny rezultatów kwestio­ nariusza dotyczącego danych rejestracyjnych pojazdów. W Finlandii przeprowadzono wizytę ewaluacyjną i sporządzono sprawozdanie z tej wizyty, które przeka­ zano odpowiedniej grupie roboczej Rady z myślą o ocenie kwestionariusza dotyczącego danych rejestracyj­ nych pojazdów. Radzie przedstawiono całościowe sprawozdanie z oceny podsumowujące rezultaty kwestionariusza, wizytę ewaluacyjną i operację pilotażową dotyczącą danych rejestracyjnych pojazdów,

(6)

(7)

Zgodnie z Protokołem w sprawie postanowień przejścio­ wych załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, Trak­ tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu usta­ nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, skutki prawne aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przyjętych na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostają utrzymane do czasu uchylenia, unie­ ważnienia lub zmiany tych aktów w zastosowaniu Trak­ tatów. W związku z tym art. 25 decyzji 2008/615/WSiSW ma zastosowanie i Rada musi jednogłośnie zdecydować, czy państwa członkowskie wdrożyły przepisy rozdziału 6 wspomnianej decyzji. Artykuł 20 decyzji 2008/616/WSiSW stanowi, że decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 2 decyzji 2008/615/WSiSW, mają być podejmowane na podstawie sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu. W odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z rozdziałem 2 decyzji 2008/615/WSiSW spra­ wozdanie z oceny ma być oparte na wizycie ewaluacyjnej i operacji pilotażowej. Zgodnie z rozdziałem 4 pkt 1.1 załącznika do decyzji 2008/616/WSiSW kwestionariusz sporządzony przez odpowiednią grupę roboczą Rady dotyczy każdego przy­ padku zautomatyzowanej wymiany danych i musi być wypełniony przez dane państwo członkowskie

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Finlandia w pełni wdrożyła na użytek zautomatyzowanego przeszukiwania danych rejestracyjnych pojazdów przepisy ogólne dotyczące ochrony danych zawarte w rozdziale 6 decyzji 2008/615/WSiSW i jest uprawniona do otrzymywania oraz przekazywania danych osobowych na mocy art. 12 tej decyzji od daty jej wejścia w życie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 35 z 201017.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 16 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 2 z 201017.9.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

 • Dz. U. L245 - 1 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.