Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259)

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35

Strona 1 z 3
17.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 września 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6259) (2010/560/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nowe odstępstwo, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r.

(3)

W dniu 17 lipca 2008 r. przyjęto decyzję Komisji 2008/603/WE (2) w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględ­ nienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka. W dniu 15 czerwca 2009 r., decyzją 2009/471/WE (3), Komisja przedłużyła przedmiotowe tymczasowe odstępstwo. Dnia 21 grudnia 2009 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, Mauritius wystąpił o przyznanie nowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w tym załączniku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Mauritius połowy surowego tuńczyka były niezwykle niskie nawet przy uwzględ­ nieniu normalnych wahań sezonowych. W związku z tym, że ta nietypowa sytuacja z 2009 r. utrzymuje się w 2010 r., należy przyznać nowe odstępstwo, które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. W dniu 14 sierpnia 2008 r. przyjęto decyzję Komisji 2008/691/WE (4) w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględ­ nienia szczególnej sytuacji Seszeli w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego. Decyzją 2009/471/WE Komisja dokonała przedłużenia udzielonego tymczaso­ wego odstępstwa. Dnia 25 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, Seszele wystąpiły o przyznanie nowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w tym załączniku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Seszele połowy surowego tuńczyka były niezwykle niskie, nawet przy uwzględnieniu normalnych wahań sezonowych. W związku z tym, że ta nietypowa sytuacja z 2009 r. utrzymuje się w 2010 r., należy przyznać

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 348 194 155 225 z z z z 31.12.2007, s. 1. 23.7.2008, s. 9. 18.6.2009, s. 46. 23.8.2008, s. 17.

W dniu 18 września 2008 r. przyjęto decyzję Komisji 2008/751/WE (5) w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględ­ nienia szczególnej sytuacji Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka. Decyzją 2009/471/WE Komisja dokonała zatem przedłu­ żenia udzielonego tymczasowego odstępstwa. Dnia 22 maja 2010 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, Madagaskar wystąpił o przyznanie nowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w tym załączniku. W dniu 8 czerwca 2010 r. Madagaskar udzielił żądanych infor­ macji dodatkowych. Zgodnie z informacjami przekaza­ nymi przez Madagaskar pozyskiwanie pochodzącego z danego regionu surowego tuńczyka było niezwykle trudne z powodu jego niedostępności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 245 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 40 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L245 - 39 z 201017.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 312 z 27.11.2009)

 • Dz. U. L245 - 34 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie uruchomienia w Finlandii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

 • Dz. U. L245 - 33 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 820/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 464/2010

 • Dz. U. L245 - 31 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 819/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L245 - 29 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 16 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2010 z dnia 16 września 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L245 - 14 z 201017.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2010 z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory

 • Dz. U. L245 - 2 z 201017.9.2010

  Umowa między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej

 • Dz. U. L245 - 1 z 201017.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej, przewidującej stowarzyszenie Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Unii w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.