Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 1

Strona 1 z 12
18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

styki, o których mowa w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, oraz ustalające terminy ich przesyłania.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyj­ nego (1), w szczególności jego art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dane, które należy przekazywać dla celów sporządzania staty­ styk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 ustanowiono jednolite ramy systematycznego przygotowywania staty­ styk europejskich dotyczących społeczeństwa informacyj­ nego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 konieczne są środki wykonawcze określające dane, których należy dostarczyć, aby sporządzić staty­

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.

L 246/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

ZAŁĄCZNIK I Moduł 1: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne 1. TEMATY I ICH CECHY a) Dla roku odniesienia 2011 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004: — systemy ICT (technologii komunikacyjnych i informacyjnych) i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach, — wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu i innych sieci elektronicznych, — handel elektroniczny, — procesy i aspekty organizacyjne e-biznesu, — wykorzystanie ICT przez przedsiębiorstwa w celu wymiany informacji i usług z rządami i administracjami publicznymi (e-administracja), — zastosowanie ICT oraz ich wpływ na środowisko (tzw. zielone ICT), — przeszkody w wykorzystaniu ICT, Internetu i innych sieci elektronicznych, procesów handlu elektronicznego i e-biznesu. b) Należy gromadzić dane o następujących cechach przedsiębiorstw: Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach Cechy, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — korzystanie z komputerów. Cechy, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: — (nieobowiązkowo) liczba zatrudnionych osób korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu, — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: systemy operacyjne, — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie dla przeglądarek internetowych, — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie biurowe, — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: oprogramowanie dla serwerów internetowych, — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: aplikacje związane z automatyzacją procesów w przedsiębiorstwie: ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) lub CRM (zarządzanie relacjami z klientami), — (nieobowiązkowo) korzystanie z oprogramowania open source: inne, — elektroniczny dostęp do zindywidualizowanych usług kadrowych, — stosowanie technologii RFID (identyfikacji radiowej).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 18 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.