Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 9

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/19

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 246/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

ZAŁĄCZNIK 1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 198/2006 zastępuje się następującym załącznikiem: „ZAŁĄCZNIK I ZMIENNE

Uwagi do tabeli: Wartości »podstawowa« i »kluczowa« w kolumnie »grupa zmiennych« zostały objaśnione w załączniku III. Wartość »ID« oznacza, że zmienna jest »zmienną identyfika­ cyjną« (obowiązkową). W kolumnie »typ zmiennej« wartość »QL« odnosi się do »zmiennej jakościowej« typu Tak/Nie, »QM« – do »zmiennej jakościowej« o wielu kategoriach zgodnie z opisem w tabeli, a »QT« – do »zmiennej ilościowej«. USZ oznacza ustawiczne szkolenie zawodowe. NACE odnosi się do działalności gospodarczej według NACE Rev 2.1.

1. Zmienne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: charakterystyka próby

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

KRAJ REGION REFYEAR RESPID RESPWEIGHT RESPEXTRA1 RESPEXTRA2 RESPEXTRA3 SP_NACE SP_SIZE SP_NSTRA

ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID

Kod kraju Identyfikator regionu NUTS – poziom 1 Rok odniesienia ID przedsiębiorstwa Współczynnik wagi Do dwóch miejsc po przecinku – stosować ».« jako separator dziesiętny Zmienna dodatkowa 1 (zob. załącznik III) Zmienna dodatkowa 2 (zob. załącznik III) Zmienna dodatkowa 3 (zob. załącznik III) Plan doboru próby – kategoria działalności gospodarczej Plan doboru próby – liczebność grupy Plan doboru próby – Liczba przedsiębiorstw w warstwie wyznaczonej zmiennymi NACE_SP i SIZE,_SP, czyli populacja Plan wyboru próby - liczba przedsiębiorstw objętych próbą w operacie losowania w warstwie wyznaczonej zmiennymi, NACE_SP i SIZE_SP Współczynnik podpróby, wskazuje, czy przedsiębiorstwo należy do podpróby Liczba przedsiębiorstw respondentów w warstwach wyznaczonych zmiennymi NACE_SP i SIZE_SP Liczba osób zatrudnionych według rejestru Wskaźnik odpowiedzi (typ jednostki badania) Tryb gromadzenia danych Język gromadzenia danych

SP_N

ID

SP_SUB N_RESPST

ID ID

N_EMPREG INTRESP INTMETHOD INTLANG

ID ID ID ID

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/21

2. Zmienne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: dane podstawowe

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

A1 A2tot A2m A2f A3 A4 A5

Podstawowa Podstawowa

QL QT QT QT

Właściwy kod NACE Całkowita liczba osób zatrudnionych w dniu 31 grudnia roku odniesienia Całkowita liczba osób zatrudnionych w dniu 31 grudnia roku odniesienia Całkowita liczba kobiet zatrudnionych w dniu 31 grudnia roku odniesienia Całkowita liczba osób zatrudnionych w dniu 31 grudnia roku odniesienia Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia przez osoby zatrudnione Łączne koszty pracy (bezpośrednie + pośrednie) wszystkich osób zatrudnionych w roku odniesienia Wprowadzenie nowych lub znacząco nowych udoskonalonych technicznie produktów, usług albo metod produkcji lub dostawy produktów i usług w ciągu roku odniesienia.

Kluczowa Kluczowa Kluczowa

QT QT QT

A6

QL

3. Zmienne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: Strategie USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

A7 A8 A9 A10

QL QL QL QM

Własne lub wspólnie użytkowane ośrodki szkoleniowe Osoba lub jednostka w przedsiębiorstwie odpowiedzialna za organizację USZ Ocena przyszłych umiejętności potrzebnych w przedsiębiorstwie Odpowiedź na przyszłe potrzeby poprzez Ustawiczne szkolenie zawodowe obecnego personelu Rekrutację nowego personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami i kompetencjami Rekrutację nowego personelu połączoną z określonymi szkoleniami Wewnętrzną reorganizację w celu lepszego wykorzystania istniejących umiejętności i kompetencji

A11a

QM

Przeglądy przyszłych umiejętności i potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników Tak, głównie poprzez zorganizowane wywiady Tak, ale głównie za pomocą innych metod Nie

A11b

QM

Przeglądy przyszłych umiejętności i potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników ukierunkowane na: Zawody lub grupy zawodów

L 246/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.