Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 5

Strona 5 z 9

D2a

QM

Ocena rezultatów działań USZ Tak, dla wszystkich działań Tak, dla niektórych działań Nie, wystarczy dowód udziału

D2b

QM

Metody oceny Certyfikacja po sprawdzianie pisemnym lub praktycznym Badanie zadowolenia uczestników Ocena zachowania lub wyników uczestników w odniesieniu do celów szkoleniowych Ocena/pomiar wpływu szkolenia na wydajność danych działów lub całego przedsiębiorstwa Inne

D3

QM

Czynniki ograniczające realizację USZ w roku odniesienia Brak czynników ograniczających: poziom zrealizowanego szkolenia odpowiadał potrzebom przedsiębior­ stwa Rekrutacja osób z wymaganymi kwalifikacjami, umiejętnościami i kompetencjami Trudności w ocenie potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie Brak stosownych ofert kursów USZ na rynku Wysoki koszt kursów USZ Większy nacisk na realizację PSZ (początkowych szkoleń zawodowych) niż na USZ

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/27

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

Główne wysiłki skierowane na USZ zrealizowane w poprzednich latach Ograniczony czas personelu na udział w USZ Inne przyczyny 8. Zmienne, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw niezapewniających kształcenia: przyczyny nierealizowania działań z zakresu USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

E1

QM

Przyczyny niezrealizowania USZ w roku odniesienia Obecne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają obecnym potrzebom przedsiębiorstwa Preferowano rekrutację osób z wymaganymi kwalifikacjami, umiejętnościami i kompetencjami Trudności w ocenie potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie Brak stosownych ofert kursów USZ na rynku Wysoki koszt kursów USZ Większy nacisk na realizację PSZ (początkowych szkoleń zawodowych) niż na USZ Główne wysiłki skierowane na USZ zrealizowane w poprzednich latach Brak czasu personelu na udział w USZ Inne przyczyny

9. Zmienne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: PSZ (początkowe szkolenia zawodowe)

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

F1tot F2

Podstawowa

QT QM

Łączna liczba uczestników PSZ w przedsiębiorstwie w roku odniesienia Przyczyny realizacji PSZ (jeżeli F1Tot > 0) Wykwalifikowanie przyszłych pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa Wybranie najlepszych uczniów do przyszłej pracy po ukończeniu początkowego szkolenia zawodowego Uniknięcie ewentualnego niedopasowania do potrzeb przedsiębiorstwa w przypadku rekrutacji zewnętrznej Wykorzystanie możliwości produkcyjnych uczestników PSZ już podczas początkowego szkolenia zawo­ dowego Inne (np. uczynienie przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego personelu)

Zmienne nieobowiązkowe Państwa członkowskie mogą nieobowiązkowo przesłać Komisji (Eurostatowi) zmienne uzupełniające w zharmonizowanym formacie opisanym w »Podręczniku Unii Europejskiej«, o którym mowa w art. 8.”.

L 246/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

2. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 198/2006 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK II PRÓBA 1. Jako główne źródło operatu losowania wykorzystuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów staty­ stycznych (1). Z operatu pobiera się reprezentatywną dla kraju próbę warstwową przedsiębiorstw. 2. Próba jest podzielona na warstwy według kategorii NACE Rev.2 i kategorii wielkości zgodnie z następującymi minimalnymi specyfikacjami: — 20 NACE Rev.2 kategorie [B, C10–C12, C13–C15, C17–C18, C19–C23, C24–C25, C26–C28 i C33, C29–C30, C16+C31–32, D–E, F, G(45), G(46), G(47), I, H, J, K(64,65), K(66), L + M + N + R + S], — nieobowiązkowo państwa członkowskie mogą uwzględnić inne sektory i użyć dodatkowych kategorii do stratyfikacji (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.