Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 6

Strona 6 z 9

O, P i Q), — 3 kategorie wielkości przedsiębiorstw, według liczby zatrudnionych osób: (10–49) (50–249) (250 i więcej) dla krajów o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 milionów, — 6 kategorii wielkości przedsiębiorstw, według liczby zatrudnionych osób: (10–19) (20–49) (50–249) (250–499) (500–999) (1 000 i więcej) dla państw członkowskich o liczbie mieszkańców większej niż 50 milionów. 3. Liczebność próby oblicza się tak, aby maksymalna długość połowy rozpiętości 95 % przedziału ufności wynosiła 0,2 dla szacowanych parametrów, czyli udziału »przedsiębiorstw zapewniających kształcenie« (po uwzględnieniu wskaźnika braku odpowiedzi w próbie) dla każdego z 60 powyżej określonych elementów warstwujących (120 elementów warstwujących dla państw członkowskich o liczbie mieszkańców wynoszącej co najmniej 50 milionów). 4. Do określenia liczebności próby można zastosować następujący wzór: nh = 1/[c2 × teh + 1/Nh] / rh gdzie: rh = przewidywany wskaźnik odpowiedzi w warstwie, h c = maksymalna długość połowy rozpiętości przedziału ufności

teh = przewidywany udział w warstwie przedsiębiorstw zapewniających kształcenie, h Nh = łączna liczba przedsiębiorstw (zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia) w warstwie, h

___________

(1) Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6.”.

3. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 198/2006 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK III Reguły imputacji i ustalanie wag rekordów Kraje podejmują stosowne działania w celu ograniczenia braku odpowiedzi na niektóre pytania i całkowitego braku odpowiedzi. Przed dokonaniem imputacji kraje dokładają wszelkich starań, aby wykorzystać inne źródła danych. Podstawowymi zmiennymi, dla których podanie wartości jest obowiązkowe i imputacja jest niedozwolona, są: — A1, A2tot, B1a, B1b, B2a(QL), B2b(QL) B2c(QL), B2d(QL) B2e(QL), F1tot.

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/29

Kluczowymi zmiennymi, dla których należy starać się unikać brakujących wartości i dla których zaleca się dokonanie imputacji, są: — A3, A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub, C7tot, PAC. Zaleca się dokonanie imputacji dla braku odpowiedzi na niektóre pytanie z zastosowaniem następujących ograniczeń ogólnych: 1. W przypadku, gdy rekord zawiera mniej niż 50 % przedstawionych zmiennych, wówczas w odniesieniu do tego rekordu przyjmuje się zwykle całkowity brak odpowiedzi. 2. W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE Rev.2/kategorii wielkości, nie dokonuje się imputacji, jeśli w przypadku ponad 50 % przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi brakuje danych dla ponad 25 % zmiennych ilościowych. 3. W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE Rev.2/kategorii wielkości nie dokonuje się imputacji zmiennej ilościowej, jeżeli udział przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi dla tej zmiennej jest mniejszy niż 50 %. 4. W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE Rev.2/kategorii wielkości nie dokonuje się imputacji zmiennej ilościowej, jeżeli udział przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi dla tej zmiennej jest mniejszy niż 80 %. Zmienne ilościowe i jakościowe określone są w załączniku 1. Państwa członkowskie obliczają i przekazują wagę, która zostanie zastosowana w odniesieniu do każdego rekordu danych wraz z wszelkimi zmiennymi pomocniczymi, które ewentualnie zostały użyte do obliczenia tej wagi. Zmienne pomocnicze należy zapisać jako zmienne RESPEXTRA1, RESPEXTRA2, RESPEXTRA3 według potrzeb. Metodę zasto­ sowaną do ustalania wag należy określić w sprawozdaniu dotyczącym jakości.”. 4. Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 198/2006 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V FORMAT SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI Państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące jakości, sporządzone zgodnie ze standardowym formatem sprawozdania dotyczące jakości określonym przez Komisję (Eurostat).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.