Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 7

Strona 7 z 9

Do sprawozdania dotyczącego jakości załącza się egzemplarz kwestionariusza narodowego. 1. ADEKWATNOŚĆ Realizacja badania oraz stopień, w jakim statystyki spełniają obecne i potencjalne potrzeby użytkowników. Obejmuje to opis użytkowników i ich indywidualnych potrzeb, jak również ocenę, do jakiego stopnia te potrzeby zostały zaspokojone. 2. 2.1. DOKŁADNOŚĆ Błędy związane z doborem próby Obejmują one: — opis projektu doboru próby oraz zrealizowanej próby, — opis obliczania ostatecznych wag, w tym zastosowany model braku odpowiedzi oraz zmienne pomocnicze, zastosowany estymator, np. estymator Horvitza i Thompsona, wariancja estymacji według warstw próby, oprogramowanie do estymacji wariancji, w szczególności należy podać opis zmiennych pomocniczych lub wykorzystanych informacji w celu ponownego obliczenia ostatecznych wag w Eurostacie, gdyż jest to potrzebne do estymacji wariancji, — w przypadku analizy braku odpowiedzi, opis błędu systematycznego w próbie i wynikach.

L 246/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE Rev.2 oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby): — liczba przedsiębiorstw w operacie losowania, — liczba przedsiębiorstw w próbie. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE Rev.2 oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zaobserwowanych cech przedsiębiorstwa): — współczynniki zmienności (1) dla następujących kluczowych statystyk: — łączna liczba zatrudnionych osób, łączna liczba przedsiębiorstw, które prowadziły USZ, stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw, które zapewniły USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw, — łączna liczba przedsiębiorstw, które prowadziły kursy USZ, stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw, które prowadziły kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw, — łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prowadziły USZ, stosunek łącznej liczby uczestników w kursach USZ do łącznej liczby zatrudnionych osób, stosunek łącznej liczby uczestników w kursach USZ do łącznej liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które prowadziły USZ, — łączny koszt kursów USZ, — łączna liczba przedsiębiorstwach prowadzących PSZ, łączna liczba uczestników PSZ, stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw, które prowadziły PSZ do łącznej liczby przedsiębiorstw. 2.2. Błędy niezwiązane z doborem próby

2.2.1. Błędy zakresu Obejmują one: — opis rejestru użytego przy doborze próby oraz jego ogólnej jakości; informacje zawarte w rejestrze oraz częstotliwość jego aktualizowania, — błędy wynikające z rozbieżności pomiędzy operatem losowania a populacją i subpopulacjami docelowymi (nadmierny zakres próby, niewystarczający zakres próby, błędy klasyfikacji), — metody zastosowane do uzyskania tych informacji oraz uwagi na temat przetwarzania błędów klasyfikacji. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE Rev.2 oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zaobserwowanych cech przedsiębiorstwa): — liczba przedsiębiorstw, — odsetek liczby przedsiębiorstw, dla których zaobserwowane warstwy są zgodne z warstwami próby. 2.2.2. Błędy pomiaru W stosownych przypadkach należy dokonać oceny błędów, które wystąpiły w fazie gromadzenia danych np. z powodu: — formy kwestionariusza (wyniki badań wstępnych lub metody laboratoryjne; strategie zadawania pytań), — jednostka sprawozdawcza/respondent, biorąc pod uwagę zastosowany tryb gromadzenia danych (np. problemy i strategie znalezienia odpowiednich respondentów w przedsiębiorstwie), błędy przy wypełnianiu formularzy, wsparcie respondenta); obejmuje to opis i ocenę działań podjętych w celu zagwarantowania wysokiej jakości informacji dotyczących »uczestników« oraz zapewnienia, że nie gromadzono »zdarzeń uczestników«,

18.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.