Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 8

Strona 8 z 9

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/31

— istnienie odpowiedniego systemu informatycznego respondenta i wykorzystanie akt administracyjnych, np. zgodność pomiędzy pojęciem administracyjnym i badawczym (okres odniesienia, dostępność poszczegól­ nych danych), — metody stosowane do zredukowania tego rodzaju błędów, problemów z kwestionariuszem jako całością lub z pojedynczymi pytaniami. 2.2.3. Błędy przetwarzania Obejmują one opis procesu weryfikacji danych, takiego jak zastosowany system i narzędzia przetwarzania, błędy wynikające z kodowania, weryfikacji, ustalania wag, przedstawiania w tabelach, sprawdzanie jakości na szczeblu makro/mikro oraz poprawki/błędy wykryte przy weryfikacji. 2.2.4. Błędy braku odpowiedzi Obejmują one ocenę całkowitego braku odpowiedzi lub częściowego braku odpowiedzi oraz opis działań podjętych w zakresie »ponownego kontaktu«, jak również: — pełne sprawozdanie dotyczące procedur imputacji, w tym metody zastosowane do imputacji lub ponow­ nego ustalenia wag, — uwagi na temat metod i wyniki analiz braku odpowiedzi lub inne metody oceny wpływu braku odpowiedzi. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE Rev.2 oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zaobserwowanych cech przedsiębiorstwa): — wskaźniki odpowiedzi (2), — wskaźniki odpowiedzi na poszczególne pozycje (3) w zakresie podanym poniżej w odniesieniu do wszyst­ kich respondentów: łączna liczba przepracowanych godzin jako funkcja wszystkich respondentów oraz łączny koszt pracy jako funkcja wszystkich respondentów, — wskaźniki odpowiedzi na pytania w zakresie podanym poniżej, w odniesieniu do przedsiębiorstw oferują­ cych kursy USZ: — łączna liczba uczestników w kursach, mężczyzn i kobiet, jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ, — łączna liczba godzin przeznaczonych na kursy USZ jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ, liczba godzin przeznaczonych na kursy USZ zarządzane wewnętrznie i zewnętrznie jako funkcja przed­ siębiorstw oferujących kursy USZ, — łączny koszt kursów USZ jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ, — wskaźniki odpowiedzi na pytania w zakresie podanym poniżej, w odniesieniu do przedsiębiorstw oferują­ cych kursy PSZ: łączna liczba uczestników PSZ jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy PSZ. 3. AKTUALNOŚĆ I PUNKTUALNOŚĆ Obejmują one tabelę terminów rozpoczęcia i zakończenia każdej z kolejnych faz projektu, takich jak praca w terenie (biorąc pod uwagę rożne tryby gromadzenia danych), przypomnienia i działania następcze, spraw­ dzanie i weryfikacja danych, dalsze zatwierdzenie i imputacja, badanie dotyczące braku odpowiedzi (w stosow­ nych przypadkach) i estymacja, jak również przekazywanie danych do Eurostatu i rozpowszechnianie wyników krajowych. 4. DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ Obejmują one typy wyników przesyłanych do przedsiębiorstw, plan rozpowszechniania wyników oraz kopie wszelkich dokumentów metodologicznych odnoszących się do dostarczonych statystyk. 5. PORÓWNYWALNOŚĆ Punkt ten obejmuje odstępstwa od standardowego kwestionariusza europejskiego i definicji określonych w podręczniku, o którym mowa w art. 8, oraz opis powiązań z innymi źródłami statystycznymi (wykorzystanie określonych danych dostępnych w rejestrach, badanie powiązane z innym badaniem krajowym).

L 246/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

6.

SPÓJNOŚĆ Punkt ten obejmuje porównanie statystyk dotyczących tego samego zjawiska lub pytania z innych badań bądź źródeł oraz ocenę spójności ze strukturalnymi statystykami dotyczącymi przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby osób zatrudnionych jako funkcji kategorii NACE Rev.2 oraz grupy wielkości. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE Rev.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.