Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18

Strona 1 z 9
L 246/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące wymagań w zakresie jakości danych gromadzonych i przekazywanych do europejskich statystyk odnoszących się do kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, struktury sprawozdań dotyczących jakości oraz wszelkich środków niezbędnych do oceny lub poprawy jakości danych.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust. 4,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. doty­ czącym tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (4) ustanowiono nowy instrument statystyczny dotyczący udziału doro­ słych w procesie uczenia się przez całe życie.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 ustanawia jednolite ramy tworzenia statystyk europejskich dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (2) określa szczegółowe dane, które mają być gromadzone, dotyczące przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształ­ cenia, różnych form kształcenia zawodowego, wymagań w zakresie doboru próby i dokładności, wymagań w zakresie jakości gromadzonych danych oraz struktury sprawozdań dotyczących jakości.

W świetle informacji, jakie mają zostać udostępnione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 452/2008, jak również wobec potrzeby poprawy jakości wyników szko­ lenia zawodowego w przedsiębiorstwach i zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw związanego z obowiązkami statystycznymi, właściwym jest zmodyfikowanie systemu kodowania, oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 198/2006.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(3)

W następstwie wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (3), należy przyjąć szczegółowe specyfikacje NACE Rev.2 i kategorie wiel­ kości, według których można dokonywać podziału wyników.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załączniki I, II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 198/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia.

(4)

Komisja powinna określić szczegółowe dane, które mają być gromadzone, w zakresie przedsiębiorstw zapewniają­ cych kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz różnych form kształcenia zawodowego.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227.

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 32 z 4.2.2006, s. 15. (3) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.