Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 33

Strona 1 z 14
18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

Artykuł 2 Przedział wiekowy populacji objętej badaniem to 25-64 lata. Badaniem można również objąć nieobowiązkowo grupy wiekowe 18-24 lata i 65-69 lat. Artykuł 3 Zmienne dotyczące tematów objętych badaniem są określone w dziedzinie 2 rozporządzenia (WE) nr 452/2008, a ich podział jest określony w załączniku I do tego rozporządzenia. Artykuł 4 Źródła danych i wielkość próby dotyczące dziedziny 2 są okre­ ślone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 452/2008. Wymagania dotyczące doboru próby i dokładności niezbędne do spełnienia tych wymagań są szczegółowo określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 5 Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) spra­ wozdanie jakościowe dotyczące badania udziału i braku udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie zgodnie z kryteriami jakościowymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 452/2008 i dalszymi wymogami określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 6 W celu osiągnięcia wysokiego poziomu harmonizacji wyników badania w poszczególnych krajach, Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi przedstawi, w formie podręcznika dotyczącego badania edukacji dorosłych obejmują­ cego standardowy kwestionariusz, metodologiczne i praktyczne zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji badania. Artykuł 7 Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) dokumen­ tację zawierającą czyste zbiory danych jednostkowych w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu gromadzenia danych krajo­ wych. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) spra­ wozdania jakościowe w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia doku­ mentacji zawierającej czyste zbiory danych jednostkowych. Artykuł 8 Wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu są wymogami minimalnymi. Państwa członkowskie mogą określić dalsze wymagania na poziomie krajowym, o ile nie naruszają one wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 452/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008 ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk europej­ skich z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 452/2008 Komisja powinna przyjąć określone środki wykonawcze w celu zapewnienia przekazywania wyso­ kiej jakości danych. Konieczne jest przyjęcie środków w celu realizacji poszczególnych działań statystycznych w sprawie tworzenia statystyk, objętych dziedziną 2 rozporządzenia (WE) nr 452/2008, dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. Przy tworzeniu i rozpowszechnianiu statystyk europej­ skich w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie krajowe i europejskie organy statystyczne powinny uwzględniać zasady zawarte w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komisję w jej zaleceniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nieza­ leżności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 18 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.