Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 44

Strona 1 z 2
L 247/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

sprzedaży w drodze przetargu, masła i odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ofert złożonych do godziny 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 21 września 2010 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) i j) w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustana­ wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finan­ sowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) wydatki na czynności fizyczne, o których mowa w załączniku V do wymienionego rozporządzenia, finan­ sowane są ze środków EFRG w oparciu o kwoty stan­ dardowe, o ile odpowiednie wydatki nie zostały ustalone w ramach sektorowego prawodawstwa rolnego.

W celu zapewnienia zharmonizowanego sposobu obli­ czania kwot standardowych należy ustalić termin, przed upływem którego państwa członkowskie zobowiązane będą do określenia kosztów związanych z załadunkiem/rozładunkiem oraz do poinformowania o nich Komisji. Ponadto należy dodatkowo przeanali­ zować i wprowadzić w życie jednolite stosowanie zasad dotyczących kosztów ponoszonych przez agencje inter­ wencyjne i podmioty gospodarcze w związku ze skupem i sprzedażą masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do i pochodzących ze skupu interwen­ cyjnego. Ze względu na ograniczenia czasowe i wymogi proceduralne te dodatkowe elementy nie będą gotowe na czas, przez co nie będą mogły zostać uwzględnione w decyzji ustalającej kwoty standardowe na rok obro­ towy 2011. Należy zatem przewidzieć odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 obowiązujące do końca roku obrotowego 2011.

(5)

W celu podjęcia natychmiastowych działań i zachowania ciągłości stosowania odstępstwa od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 do końca roku obrotowego 2011, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji.

(2)

Kwoty standardowe ustanowione na rok 2010 i przedstawione państwom członkowskim zostały obli­ czone na podstawie zasad obowiązujących przed dniem 1 marca 2010 r. W tym dniu na rynku mleczarskim zaczęły obowiązywać zasady dotyczące skupu i sprzedaży produktów przeznaczonych do i pochodzących ze skupu interwencyjnego, w tym kosztów ponoszonych przez agencje interwencyjne i podmioty gospodarcze, ustanowione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 28 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 koszty z tytułu rozładunku masła i odtłuszczonego mleka w proszku w punkcie załadun­ kowym miejsca przechowywania ponosi agencja płatnicza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.