Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 55

Strona 1 z 12
21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/55

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2010/561/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

ustanowionych w dyrektywie 2006/52/WE nie zapewni­ łoby wymaganego poziomu ochrony i prowadziłyby do niedopuszczalnie wysokiego ryzyka dla życia ludzi.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 6,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY I PROCEDURA

(1)

W piśmie z dnia 21 listopada 2007 r., i zgodnie z art. 95 ust. 4 Traktatu WE (obecny art. 114 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE), Królestwo Danii (Dania) zgłosiło Komisji przepisy krajowe doty­ czące dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych, zawarte w zarządzeniu nr 22 z dnia 11 stycznia 2005 r. (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) i duńskim wykazie pozy­ tywnym dozwolonych dodatków do żywności (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, „Positivlisten”) (1). Dania uznała, że utrzymanie tych przepisów w mocy jest konieczne i w związku z tym podjęła decyzję o nietransponowaniu do prawa krajowego dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (2) w zakresie, w jakim obejmuje ona doda­ wanie azotynów do produktów mięsnych.

Zgodnie z powyższym, w piśmie z dnia 20 listopada 2009 r., które doręczono Komisji dnia 26 listopada 2009 r., Dania zgłosiła Komisji swój zamiar dalszego nietransponowania dyrektywy 2006/52/WE do prawa krajowego w zakresie, w jakim obejmuje ona dodawanie azotynów do niektórych produktów mięsnych i w zamian utrzymania istniejących przepisów krajowych obowiązujących w tym zakresie, tj. zarządzenia nr 22 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie dodatków do żywności (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætnin­ gsstoffer til fødevarer) oraz duńskiego wykazu pozytyw­ nego dozwolonych dodatków do żywności (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, „Positivlisten”). Na poparcie swojego wniosku Dania przedłożyła dodatkowe informacje zawierające dane dotyczące spożycia produktów mięsnych w Danii, przywozu produktów mięsnych i analizę zawartości azotynów w produktach mięsnych na rynku duńskim.

1. PRAWODAWSTWO UNIJNE 1.1. ARTYKUŁ 114 UST. 4 I 6 TFUE

(4)

Artykuł 114 ust. 4 TFUE stanowi, że „jeśli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez Komisję, państwo człon­ kowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów krajo­ wych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania”.

(2)

Decyzją Komisji 2008/448/WE (3) te przepisy krajowe zostały zatwierdzone do dnia 23 maja 2010 r. w oczekiwaniu na wykazanie przez władze duńskie, w drodze nowego zgłoszenia, że stosowanie poziomów

(5)

(1) Zgłoszenie dotyczące azotynu potasu E249 i azotynu potasu E250. (2) Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10. (3) Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 98.

Zgodnie z art. 114 ust. 6 TFUE w terminie sześciu miesięcy od zgłoszenia Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkow­ skimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.