Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 66

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 66

Strona 1 z 8
L 247/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM-UE UTWORZONEJ NA MOCY UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY PAŃSTWAMI CARIFORUM, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych (2010/562/UE)

WSPÓLNA RADA CARIFORUM-UE, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 227, art. 228 ust. 3, art. 229 ust. 1 oraz art. 230 ust. 2 i 4, Ustanawia się regulaminy wewnętrzne Wspólnej Rady oraz Komitetu ds. Handlu i Rozwoju w brzmieniu przedstawionym odpowiednio w załącznikach I i II. Artykuł 2 1. Regulamin wewnętrzny przedstawiony w załączniku III stosuje się do Komitetu Specjalnego ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu oraz do wszelkich innych komitetów specjalnych, które mogą zostać utworzone na mocy art. 230 ust. 4 umowy. 2. Regulamin ten nie narusza żadnych przepisów szczegól­ nych, które przewidziano w umowie, lub które mogą zostać przyjęte przez Wspólną Radę. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 maja 2010 r.

(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa stanowi, że Wspólna Rada CARIFORUM-UE (zwana dalej „Wspólną Radą”) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny oraz ustanawia regulamin wewnętrzny Komitetu CARIFORUM-UE ds. Handlu i Rozwoju (zwanego dalej „Komitetem ds. Handlu i Rozwoju”).

Wspólną Radę oraz Komitet ds. Handlu i Rozwoju w wykonywaniu ich obowiązków wspierają Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu, utworzony zgodnie z art. 36 umowy, oraz komitety specjalne, które mogą zostać utworzone na mocy art. 230 ust. 4 umowy. Należy ponadto ustanowić regulamin wewnętrzny dla tych komitetów specjalnych,

Sporządzono w Madrycie dnia 17 maja 2010 r.

W imieniu państw CARIFORUM

M. McCLEAN

W imieniu UE

K. DE GUCHT

21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/67

ZAŁĄCZNIK I REGULAMIN WEWNĘTRZNY WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony Artykuł 1 Skład i przewodniczący 1. Skład Wspólnej Rady CARIFORUM-UE (zwanej dalej „Wspólną Radą”) określony jest w art. 228 ust. 1 umowy.

2. Przedstawiciel państw CARIFORUM występujących wspólnie, o którym mowa w art. 228 ust. 2 umowy, zwany jest „wysokim przedstawicielem CARIFORUM”. O wyznaczeniu wysokiego przedstawiciela CARIFORUM oraz o wszelkich zmianach na tym stanowisku powiadamiany jest przewodniczący Wspólnej Rady. 3. Odniesienie do „Stron” w regulaminie wewnętrznym zgodne jest z definicją zawartą w art. 233 ust. 3 umowy.

4. Wspólnej Radzie przewodniczą – co najmniej na szczeblu ministerialnym - na przemian, przez okres 12 miesięcy przedstawiciel Rady Unii Europejskiej i przedstawiciel Komisji Europejskiej w imieniu UE oraz przedstawiciel państw CARIFORUM. Pierwszy okres przewodnictwa rozpoczyna się jednak w dniu pierwszego posiedzenia Wspólnej Rady, a kończy w dniu 31 grudnia następnego roku. Pierwszym przewodniczącym jest przedstawiciel państw CARIFORUM. Artykuł 2 Zastępstwo 1. Zgodnie z art. 228 ust. 5 umowy członkowie Wspólnej Rady mogą być zastępowani przez swoich przedstawicieli.

2. Członek, który chce być zastępowany przez przedstawiciela, zgłasza przewodniczącemu Wspólnej Rady nazwisko swojego przedstawiciela zastępczego przed posiedzeniem, na którym ten przedstawiciel ma go zastępować. Przedstawiciel członka Wspólnej Rady korzysta z wszystkich praw tego członka. Artykuł 3 Obserwatorzy 1. 2. Wspólna Rada może podjąć decyzję o dopuszczeniu stałych obserwatorów. Wspólna Rada może podjąć decyzję o tymczasowym zaproszeniu obserwatorów dodatkowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.