Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 76

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 76

Strona 1 z 7
L 247/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

DECYZJA NR 2/2010 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM-UE UTWORZONEJ NA MOCY UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY PAŃSTWAMI CARIFORUM, z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów (2010/563/UE)

WSPÓLNA RADA CARIFORUM-UE,

Artykuł 2 Unia Europejska ponosi wydatki związane z wszelkimi spra­ wami organizacyjnymi dotyczącymi konsultacji, mediacji i arbitrażu, z wyjątkiem wynagrodzenia i wydatków mediatorów i arbitrów, które są dzielone (1). Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 maja 2010 r.

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „umową”), podpisaną w Bridgetown na Barbadosie w dniu 15 października 2008 r., w szczególności jej art. 216 i art. 221 ust. 2,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W ramach umowy ustanawia się regulamin rozstrzygania sporów oraz kodeks postępowania arbitrów i mediatorów w brzmieniu przedstawionym odpowiednio w załącznikach I i II.

Sporządzono w Madrycie dnia 17 maja 2010 r.

W imieniu państw CARIFORUM

M. McCLEAN

W imieniu UE

K. DE GUCHT

(1) Przyjmuje się, że wynagrodzenie urzędników, przedstawicieli lub doradców każdej ze Stron zaangażowanych w organizację przesłu­ chań nie wchodzi w zakres wydatków związanych ze sprawami organizacyjnymi.

21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/77

ZAŁĄCZNIK I REGULAMIN ROZSTRZYGANIA SPORÓW Artykuł 1 Przepisy ogólne 1. W części III umowy (Unikanie i rozstrzyganie sporów) i zgodnie z niniejszym regulaminem:

— „doradca” oznacza osobę zaangażowaną przez Stronę w celu doradzania lub pomocy tej Stronie w związku z postępowaniem organu arbitrażowego, — „asystent” oznacza osobę, która zgodnie z zasadami powołania członka organu arbitrażowego prowadzi badania lub pomaga temu członkowi, — „Strona skarżąca” oznacza Stronę, która składa wniosek o powołanie organu arbitrażowego zgodnie z art. 207 umowy, — „Strona skarżona” oznacza Stronę, której zarzucane jest naruszenie postanowień, o których mowa w art. 203 umowy, — „organ arbitrażowy” oznacza organ ustanowiony zgodnie z art. 207 umowy, — „przedstawiciel Strony” oznacza pracownika lub inną osobę powołaną przez departament lub agencję rządową, lub jakikolwiek inny podmiot publiczny Strony, — „dzień” oznacza dzień kalendarzowy, o ile nie ustalono inaczej. 2. Strona skarżona odpowiada za logistyczne zarządzanie postępowaniem dotyczącym rozstrzygania sporów, w szczególności za organizację przesłuchań, chyba że uzgodniono inaczej. 3. W każdy pierwszy poniedziałek grudnia Strony przekazują sobie wykaz dni ustawowo wolnych od pracy i dni odpoczynku na kolejny rok. Jeśli termin określony w niniejszym regulaminie upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w dniu odpoczynku jednej ze Stron, uznaje się, że termin ten upływa w następnym dniu roboczym. Nie można uznać, że jakiekolwiek dokumenty, powiadomienia lub wnioski otrzymano w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w dniu odpoczynku. Artykuł 2 Powiadomienia 1. Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki. Wiadomość przesłana pocztą elektroniczną jest uznawana za otrzymaną w dniu jej wysłania, chyba że dowiedziono, że było inaczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 97 z 201021.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.