Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 97

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

Data ogłoszenia:2010-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 97

Strona 1 z 6
21.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 247/97

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349 z dnia 29 grudnia 2009 r.) 1. Strona 2, motyw 15: zamiast: „Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów zanieczyszczeń jest okre­ ślane (…)”, „Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów substancji zanieczyszcza­ jących jest określane (…)”.

powinno być:

2. Strona 2, motyw 18: zamiast: „Aby upewnić się, że porozumienia w zakresie zakupu interwencyjnego w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku funkcjonują prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków zatwierdzania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli, czy spełniają te warunki. W celu zagwaran­ towania skuteczności tych porozumień, należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia przedmiotowych warunków. (…)”, „Aby upewnić się, że system zakupu interwencyjnego w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku funkcjonuje prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków zatwierdzania przedsię­ biorstw produkcyjnych i kontroli, czy spełniają te warunki. W celu zagwarantowania skuteczności systemu należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia przedmiotowych warunków. (…)”.

powinno być:

3. Strona 7, art. 8 ust. 2: zamiast: „W odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie państwo członkowskie może wymagać ilości większych niż ilości określone w ust. 1, (…)”, „W odniesieniu do zakupu produktów po ustalonej cenie państwo członkowskie może wymagać minimalnych ilości większych niż ilości określone w ust. 1, (…)”.

powinno być:

4. Strona 8, art. 10 ust. 1 lit. b) ppkt (iii): zamiast: „w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że produkty są pochodzenia wspólnotowego oraz że oferta dotyczy jednorodnej partii, która w przypadku ryżu musi obejmować ryż niełuskany tej samej odmiany; oraz”, „w odniesieniu do zbóż i ryżu oświadczenia oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu, że produkty są pochodzenia wspólnotowego oraz że oferta lub oferta przetargowa dotyczy jednorodnej partii, która w przypadku ryżu musi obejmować ryż niełuskany tej samej odmiany; oraz”.

powinno być:

5. Strona 10, art. 16 ust. 6 lit. c): zamiast: „średnia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie.”, „średnia cena rynkowa według kwalifikowalnych kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie stanowi średnią cen rynkowych wszystkich klas określonych w lit. b), proporcjonalnie do udziału każdej z tych klas w uboju ogółem w danym państwie członkowskim lub w regionie.”.

powinno być:

L 247/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2010

6. Strona 10, art. 17 ust. 2: zamiast: „Bez uszczerbku dla przepisów art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena jest co najmniej równa cenie referen­ cyjnej określonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a w odniesieniu do masła wynosi co najmniej 90 % ceny referencyjnej o której mowa w art. 18 ust. 3 wymienionego rozpo­ rządzenia.”, „Bez uszczerbku dla przepisów art. 20 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do zbóż, ryżu, wołowiny i odtłuszczonego mleka w proszku oferowana cena jest co najwyżej równa cenie referen­ cyjnej określonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, a w odniesieniu do masła wynosi co najwyżej 90 % ceny referencyjnej, o której mowa w art. 18 ust. 3 wymienionego rozpo­ rządzenia.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 247 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 85 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 61/03 (ex NN 42/01) udzielonej przez Włochy na rzecz przemysłu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8097) (1)

 • Dz. U. L247 - 76 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów i mediatorów

 • Dz. U. L247 - 66 z 201021.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnej Rady CARIFORUM-UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 17 maja 2010 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Wspólnej Rady CARIFORUM-UE, Komitetu ds. Handlu i Rozwoju CARIFORUM-UE oraz komitetów specjalnych

 • Dz. U. L247 - 55 z 201021.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3301)

 • Dz. U. L247 - 53 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 831/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L247 - 51 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L247 - 49 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 829/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L247 - 48 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 828/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L247 - 46 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 827/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 44 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 826/2010 z dnia 20 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L247 - 1 z 201021.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 825/2010 z dnia 20 września 2010 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.