Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 1

Strona 1 z 5
22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 44, art. 66 ust. 3 i art. 76 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europej­ skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporzą­ dzenie (WE) nr 1783/1999 (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2 akapit drugi,

(5) (3)

dostosować przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 do rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w zmienionym brzmieniu. Konieczne jest wyjaśnienie, że wprowadzenie inżynierii finansowej obejmuje także fundusze lub inne programy zachęt dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, łącznie z budownictwem już istniejącym. Należy określić warunki kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmargi­ nalizowanych w kontekście zintegrowanego podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem środków przeciwdziałania segregacji. Aby ułatwić dostarczanie danych przez państwa człon­ kowskie i przetwarzanie danych przez Komisję, konieczne jest uproszczenie wymogów dotyczących informacji finansowych, jakie należy zamieścić w rocznych i końcowych sprawozdaniach z realizacji programu operacyjnego. Wartość graniczna, powyżej której projekty uznaje się za duże projekty, została zwiększona do 50 mln EUR. Aby zapewnić odpowiednie monitorowanie projektów w zakresie ochrony środowiska o całkowitych kosztach inwestycyjnych w wysokości od 25 do 50 mln EUR, należy wprowadzić obowiązek zamieszczania informacji o tych projektach w rocznych i końcowych sprawozda­ niach z realizacji programu operacyjnego. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 umożliwia obecnie, by duży projekt zawierał się w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego. Konieczne jest zatem zaktuali­ zowanie rodzaju ustrukturyzowanych danych, jakie należy dostarczyć dla dużych projektów oraz zaktualizo­ wanie formularzy wniosków o wsparcie dla dużych projektów.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 (3), uproszczono i objaśniono niektóre wymogi dotyczące dużych projektów, instrumentów inżynierii finansowej oraz sprawozdań z postępu finan­ sowego programów operacyjnych. Należy zatem dosto­ sować przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (4) do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w zmienionym brzmieniu. W rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 437/2010 (5) przewidziano kwalifikowalność działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmarginalizowanych. Należy zatem

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 210 210 158 371 132 z z z z z 31.7.2006, s. 25 31.7.2006, s. 1. 24.6.2010, s. 1. 27.12.2006, s. 1. 29.5.2010, s. 1.

(6)

(2)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 248/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 59 z 201022.9.2010

  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.