Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 36

L 248/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE, Euratom) NR 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energe­ tycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96 (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

617/2010, przekazywane zgłoszenia należy ujednolicić, korzystając z tabel zgłoszeniowych. W związku z uchyleniem rozporządzenia Rady (WE) nr 736/96 (2), należy również uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2386/96 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Format i szczegóły techniczne zgłoszenia Komisji danych i informacji o projektach inwestycyjnych dotyczących infra­ struktury energetycznej, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporzą­ dzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 określa się w załączniku do rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2386/96 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja jest zobowiązana do przyjęcia przepisów doty­ czących formatu oraz pozostałych szczegółów technicz­ nych zgłoszenia danych oraz informacji, o których mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 617/2010. W celu zebrania porównywalnych danych i uproszczenia sprawozdawczości państw członkowskich lub wyznaczo­ nych przez nie podmiotów bądź organów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 7.

(2) Dz.U. L 102 z 25.4.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 326 z 17.12.1996, s. 13.

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/37

ZAŁĄCZNIK

L 248/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/39

L 248/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/41

L 248/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/43

L 248/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/45

L 248/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/47

L 248/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/49

L 248/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/51

L 248/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/53

L 248/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/55

L 248/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 59 z 201022.9.2010

  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.