Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 2

Strona 2 z 6

(3) Dz.U. L 149 z 15.6.2010, s. 11.

L 248/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

(7)

Aby poprawić koordynację, spójność i komplementarność działań UE w Demokratycznej Republice Konga, a równocześnie maksymalnie wyko­ rzystać nową strukturę instytucji europejskich, należy lepiej skoordynować działania UE między obiema misjami, między podmiotami europejskimi w Demokratycznej Republice Konga oraz między Brukselą a Kinszasą. W dniu 11 sierpnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/440/WPZiB (1) przedłużającą mandat Roelanda VAN DE GEERA jako specjalnego przedstawiciela UE w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. W dniu 29 lipca 2010 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dotyczącą zaangażowania misji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na rzecz reformy sektora bezpieczeń­ stwa w Demokratycznej Republice Konga. Celowe jest, aby w projekcie wzięły udział państwa trzecie, zgodnie z ogólnymi wytycznymi Rady Europej­ skiej. Obecna sytuacja Demokratycznej Republiki Konga pod względem bezpieczeństwa może się pogorszyć, co mogłoby narazić na poważny szwank proces umacniania demokracji, praworządności i bezpieczeństwa w skali międzynarodowej i regionalnej. Stałe zaangażowanie UE pod względem wysiłków politycznych i zasobów przy­ czyni się do ugruntowania stabilności w regionie,

kongijskie w planie reformy kongijskich sił zbrojnych i powtórzonych w programie działania misji, w tym misja ma: a) nieść stałe wsparcie na szczeblu strategicznym; b) wspierać konsolidację administracji oraz tworzenie systemu zarządzania kadrami w oparciu o trwające prace; c) wspierać modernizację logistyki; d) wspierać ponowne uruchomienie systemu szkoleniowego, zwłaszcza dla kadr kierowniczych, pomagając m.in. w projekcie dotyczącym szkoły administracji i akademii wojskowej w Kanandze oraz w analizach dotyczących szkoły logistyki w Kinszasie; e) kontynuować w miarę możliwości działania związane ze zwalczaniem bezkarności w dziedzinie poszanowania praw człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną. 2. Misja doradza państwom członkowskim oraz koordynuje i ułatwia – pod ich zwierzchnictwem – realizację ich projektów wpisujących się w działalność misji i pomagających osiągać jej cele. Artykuł 3 Struktura misji i jej rozlokowanie 1. Kwatera główna misji znajduje się w Kinszasie i mieści:

(8)

(9)

(10)

(11)

a) kierownictwo; b) sekcję wsparcia administracyjno-logistycznego; c) sekcję ekspertów w dziedzinie obronności, którzy mają wspierać i instruować Kongijczyków w prowadzeniu konkretnych projektów administracyjnych, kadrowych, logis­ tycznych i szkoleniowych; d) sekcję doradczo-pomocową, w tym doradców rozlokowa­ nych na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, którzy mają pomagać administracji kongijskiej w pracach związa­ nych reformą sektora bezpieczeństwa; e) komórkę projektów. 2. Misja jest rozlokowana przede wszystkim w Kinszasie. Grupy doradców można także rozlokowywać w strefach wojskowych na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Konieczne mogą okazać się wyjazdy ekspertów – na polecenie szefa misji – do stref wojskowych i czasowy pobyt w tych strefach. Artykuł 4 Planowanie Szef misji opracowuje plan operacyjny (OPLAN) misji, który przedstawia do zatwierdzenia Radzie. W zadaniu tym szefowi misji pomagają służby podlegające Wysokiemu Przedstawicie­ lowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („Wysokiemu Przedstawicielowi”).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Misja 1. Unia Europejska (UE) prowadzi misję doradczo-pomo­ cową w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, zwaną dalej „EUSEC RD Congo” lub „misją”, aby pomóc władzom kongijskim w tworzeniu struktur obronnych gwarantujących Kongijczykom bezpieczeństwo, a równocześnie poszanowanie norm demokra­ tycznych, praw człowieka, praworządności, zasad dobrych rządów i przejrzystości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.