Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 3

Strona 3 z 6

2. Misja działa zgodnie z mandatem określonym w art. 2. Artykuł 2 Mandat 1. Misja ma – w ścisłej współpracy i koordynacji działań z pozostałymi podmiotami społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza z ONZ i MONUSCO, oraz w zgodzie z celami określonymi w art. 1 – nieść konkretne wsparcie pod względem reformy sektora bezpieczeństwa, tworząc odpowiednie warunki, by w krótkiej i średniej perspektywie wdrożyć działania i projekty oparte na wytycznych sformułowanych przez władze

(1) Dz.U. L 211 z 12.8.2010, s. 20.

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/61

Artykuł 5 Szef misji 1. Szef misji odpowiada za bieżące zarządzanie misją, za jej personel oraz za kwestie dyscyplinarne. 2. Cały oddelegowany personel pozostaje pod pełnym zwierzchnictwem krajowych organów państwa wysyłającego lub odnośnej instytucji UE. Organy krajowe przekazują szefowi misji kontrolę operacyjną (OPCON) nad swoim personelem. 3. Szef misji odpowiada za kwestie dyscyplinarne dotyczące personelu. Działania dyscyplinarne wobec oddelegowanego personelu leżą w gestii organów krajowych lub odnośnej insty­ tucji UE. 4. W ramach mandatu misji, o którym mowa w art. 2, szef misji jest upoważniony w dwóch konkretnych przypadkach do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich na realizację określonych projektów spójnie uzupełniających inne działania misji. Po pierwsze – gdy projekt jest przewidziany w ocenie skutków finansowych niniejszej decyzji, a po drugie – gdy na wniosek szefa misji projekt zostaje zatwierdzony w trakcie obowiązywania mandatu w drodze zmiany oceny skutków finansowych. Szef misji zawiera porozumienie z odnośnymi państwami członkowskimi. W porozumieniu tym określa się zwłaszcza szczegółowy tryb reagowania na wszelkiego rodzaju skargi osób trzecich dotyczące szkód, które wynikły z działań lub zaniechań szefa misji w gospodarowaniu funduszami udostęp­ nionymi mu przez wnoszące wkład państwa członkowskie. W żadnym razie UE ani Wysoki Przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności wobec wnoszących wkład państw członkow­ skich za działania lub zaniechania szefa misji w gospodarowaniu funduszami tych państw. 5. W celu wykonania budżetu misji szef misji podpisuje umowę z Komisją. 6. Szef misji współpracuje ściśle – w ramach swoich kompe­ tencji – z szefem delegatury UE, szefami misji państw człon­ kowskich obecnych w Kinszasie oraz ze specjalnym przedsta­ wicielem UE. Artykuł 6 Personel 1. Eksperci zostają oddelegowani na potrzeby misji przez państwa członkowskie i instytucje UE. Z wyjątkiem kosztów dotyczących szefa misji każde państwo członkowskie i każda instytucja ponoszą koszty związane z oddelegowanymi przez siebie ekspertami, w tym koszty podróży do i z Demokratycznej Republiki Konga, wynagrodzeń, opieki medycznej i dodatków innych niż diety dzienne. 2. W zależności od potrzeb misja zatrudnia na podstawie umów międzynarodowy personel cywilny oraz personel miej­ scowy. 3. Eksperci misji pozostają pod kierownictwem właściwego państwa członkowskiego lub właściwej instytucji UE oraz wyko­ nują swoje obowiązki i działają w interesie misji. Zarówno

podczas trwania misji, jak i po jej zakończeniu eksperci zacho­ wują maksymalną dyskrecję na temat wszelkich faktów i informacji mających związek z misją. Artykuł 7 Struktura dowodzenia 1. Misja ma jednolitą strukturę dowodzenia.

2. Szef misji kieruje misją i odpowiada za bieżące zarzą­ dzanie nią. 3. Szef misji składa sprawozdania Wysokiemu Przedstawicie­ lowi. Artykuł 8 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1. Z ramienia Rady i Wysokiego Przedstawiciela kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne nad misją sprawuje Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu o Unii Europej­ skiej (TUE).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.