Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 4

Strona 4 z 6

Upoważnienie to daje również uprawnienia do modyfikowania planu operacyjnego. Obejmuje także niezbędne kompetencje decyzyjne w sprawie mianowania szefa misji. Uprawnienia decyzyjne co do celów i zakończenia misji pozos­ tają w gestii Rady wspomaganej przez Wysokiego Przedstawi­ ciela. 2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa składa Radzie regu­ larnie sprawozdania. 3. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa otrzymuje regularnie sprawozdania szefa misji za pośrednictwem Wysokiego Przed­ stawiciela. W razie potrzeby Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa może zapraszać szefa misji na swoje posie­ dzenia. Artykuł 9 Postanowienia finansowe 1. Finansowa kwota odniesienia na pokrycie wydatków zwią­ zanych z misją w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. wynosi 12 600 000 EUR. 2. W odniesieniu do wydatkowania kwoty przewidzianej w ust. 1 obowiązują następujące zasady: a) wydatkami zarządza się zgodnie z zasadami i procedurami Unii Europejskiej mającymi zastosowanie do budżetu. Do udziału w przetargach są dopuszczeni obywatele państw trzecich; b) szef misji składa Komisji, przez którą jest nadzorowany, szczegółowe sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach swojej umowy. 3. Zasady finansowe są zgodne z wymogami operacyjnymi misji, w tym z wymogami w zakresie kompatybilności sprzętu. 4. Wydatki związane z misją są kwalifikowalne od chwili wejścia niniejszej decyzji w życie.

L 248/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

Artykuł 10 Udział państw trzecich 1. Bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE i bez uszczerbku dla jednolitych ram instytucjonalnych Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do zwrócenia się do państw trzecich, aby zaproponowały swój wkład w misję ze świadomością, że będą musiały pokryć koszty oddelegowa­ nego przez siebie personelu, w tym koszt wynagrodzeń, ubez­ pieczenia od wszelkiego ryzyka, diet dziennych, podróży do i z Demokratycznej Republiki Konga i że będą odpowiednio partycypować w kosztach funkcjonowania misji. 2. Państwa trzecie wnoszące wkład w misję mają te same prawa i obowiązki w odniesieniu do bieżącego zarządzania misją co państwa członkowskie. 3. Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji, jeżeli chodzi o akceptowanie proponowanych wkładów i o ustanowienie komitetu uczestników. 4. Szczegółowe warunki udziału państw trzecich określa się w umowach, zawieranych na mocy art. 37 TUE zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), i w razie koniecz­ ności w dodatkowych uzgodnieniach technicznych. Jeżeli UE i państwo trzecie zawarły umowę określającą ramy udziału tego państwa trzeciego w operacjach zarządzania kryzysowego UE, postanowienia tej umowy mają zastosowanie w kontekście misji. Artykuł 11 Wdrożenie i spójność działań UE 1. Wysoki Przedstawiciel zapewnia wdrożenie niniejszej decyzji i czuwa nad jego spójnością z ogółem działań zewnętrz­ nych UE, w tym z programami rozwojowymi UE. 2. Szef misji wspiera Wysokiego Przedstawiciela we wdra­ żaniu niniejszej decyzji. Artykuł 12 Koordynacja 1. Mechanizmy koordynacji działań UE w Demokratycznej Republice Konga tworzy się w Kinszasie oraz w Brukseli. 2. Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC RD Congo i szef misji EUPOL RD Congo koordynują ściśle swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, zwłaszcza w horyzontalnych kwestiach reformy sektora bezpie­ czeństwa w Demokratycznej Republice Konga oraz w kwestii równego podziału funkcji między obie misje, szczególnie w dziedzinach działań multidyscyplinarnych. 3. Szef misji gwarantuje, aby misja EUSEC RD Congo ściśle koordynowała swoje działania wspierające reformę kongijskich sił zbrojnych z rządem Demokratycznej Republiki Konga, z Organizacją Narodów Zjednoczonych (za pośrednictwem

misji MONUSCO) oraz z państwami trzecimi zaangażowanymi w popieranie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.