Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 5

Strona 5 z 6

4. Szef delegatury UE w Kinszasie udziela misji EUSEC RD CONGO – na ogólnych warunkach określonych w dokumentach planowania – lokalnych wskazówek politycz­ nych, bez uszczerbku dla mandatu specjalnego przedstawiciela UE. 5. Szef delegatury UE i szef misji EUSEC RD Congo tworzą odpowiednie mechanizmy informacyjne lub konsultacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie polityczne mogące wpływać na przebieg misji. Tak samo szef misji EUSEC RD Congo infor­ muje szefa delegatury UE o każdym kontakcie swojego szczebla mogącym mieć polityczny wpływ na przebieg misji. 6. Szef misji EUSEC RD Congo (lub jego przedstawiciel) pełni wobec szefa delegatury również rolę doradcy w kwestiach obronności, bez uszczerbku dla struktury zwierz­ chności, której podlega każdy z nich. W związku z tym musi istnieć stała łączność między misją a delegaturą UE. 7. W ramach swojego mandatu specjalny przedstawiciel UE służy misji EUSEC RD Congo w razie potrzeby radami politycz­ nymi w kwestiach o skali regionalnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o proces uzgodniony w Nairobi, w Gomie i w Dżubie. Artykuł 13 Przekazywanie informacji niejawnych 1. Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do tego, by zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa (1) przekazywać państwom trzecim, które przyłączą się do wyko­ nywania niniejszej decyzji, informacje i dokumenty niejawne UE powstałe na potrzeby operacji, opatrzone maksymalnie klauzulą „CONFIDENTIEL UE”. 2. Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do tego, by zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa prze­ kazywać Organizacji Narodów Zjednoczonych informacje i dokumenty niejawne UE powstałe na potrzeby operacji, opat­ rzone maksymalnie klauzulą „RESTREINT UE”. W tym celu dokonuje się uzgodnień lokalnych. 3. W razie konkretnej natychmiastowej potrzeby operacyjnej Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do tego, by zgodnie z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa przekazywać przyjmującemu państwu informacje i dokumenty niejawne UE powstałe na potrzeby operacji, opatrzone maksymalnie klauzulą „RESTREINT UE”. W innych przypadkach takie informacje i dokumenty przekazuje się państwu przyjmującemu zgodnie z procedurami odpowiednimi do poziomu współpracy między państwem przyjmującym a UE. 4. Wysoki Przedstawiciel jest upoważniony do tego, by prze­ kazywać państwom trzecim, które przyłączą się do realizacji niniejszej decyzji, dokumenty jawne UE związane z obradami Rady na temat operacji objęte tajemnicą służbową na podstawie art. 6 ust. 1 regulaminu wewnętrznego Rady (2).

(1) Decyzja 2001/264/WE (Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1). (2) Decyzja Rady 2009/937/UE (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/63

Artykuł 14 Status misji i jej personel 1. Status personelu misji, a w odpowiednich przypadkach także przywileje, immunitety i inne gwarancje potrzebne do realizacji i sprawnego przebiegu misji, ustala się zgodnie z art. 37 TUE i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 218 ust. 3 TFUE. 2. Reagowanie na wszelkie skargi związane z oddelegowaniem zgłoszone przez oddelegowanego pracow­ nika lub dotyczące go leży w gestii państwa lub instytucji UE, które tego pracownika oddelegowały. Wszczynanie ewentual­ nych działań przeciwko oddelegowanemu pracownikowi leży w gestii odnośnego państwa lub odnośnej instytucji UE. 3. Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzyna­ rodowego i miejscowego personelu cywilnego określa się w umowie zawieranej między szefem misji a danym członkiem personelu. Artykuł 15 Bezpieczeństwo 1. Szef misji odpowiada za bezpieczeństwo misji EUSEC RD Congo. 2. Szef misji wywiązuje się z tego zadania zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa personelu UE, który rozlokowany jest poza terytorium UE w ramach misji operacyjnej przedsięwziętej na mocy tytułu V rozdział 2 TUE i odnośnych dokumentów. 3. Szefa misji wspiera funkcjonariusz misji ds. bezpieczeństwa, który podlega szefowi misji, pozostając

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.