Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59

Strona 1 z 6
22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/59

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo) sektora

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43,

nych przewidzianej na lata 2009–2025 (który to plan został zatwierdzony przez prezydenta republiki pod koniec maja 2009 roku, a w dniu 26 stycznia 2010 r. – zaprezentowany przedstawicielom społeczności międzynarodowej) oraz podjęły się koordynacji działań różnych podmiotów wspierających reformę sektora bezpieczeństwa, co dowodzi, że władze kongijskie zain­ teresowane są wdrożeniem tej reformy na szczeblu operacyjnym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Na mocy wspólnego działania 2005/355/WPZiB (1) Unia Europejska (UE) prowadzi od dnia 2 maja 2005 r. misję doradczo-pomocową w zakresie reformy sektora bezpie­ czeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo). Aktualny mandat misji został określony we wspólnym działaniu 2007/709/WPZiB (2) i wygasa dnia 30 września 2010 r.

(2)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa skierował w dniu 27 lipca 2009 r. do prezydenta Demokratycznej Repub­ liki Konga pismo, w którym wypowiedział się w sprawie dalszego zaangażowania UE. W ślad za tym pismem dostosowano mandat misji od dnia 1 października 2009 r. Po otrzymaniu pisma władze kongijskie opraco­ wały program działań, który w dniu 21 stycznia 2010 r. podpisali minister obrony i kombatantów oraz szef misji EUSEC RD Congo.

Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła w kilku rezolucjach Rady Bezpieczeństwa swoje poparcie dla transformacji i dla reformy sektora bezpieczeństwa; obecnie prowadzi w Demokratycznej Republice Konga swoją misję (MONUSCO), która koncentruje się na utrzy­ maniu pokoju na wschodzie kraju oraz na umocnieniu pokoju w całym państwie. W dniu 28 maja 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1925 (2010), w której przedłużyła mandat misji MONUC do dnia 30 czerwca 2010 r., przekształcając ją od dnia 1 lipca 2010 r. w misję ONZ na rzecz stabilizacji w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO) i pozwalając tej misji wspierać – w ścisłej współpracy z innymi partnerami międzynarodowymi – działania władz kongijskich na rzecz umocnienia i zreformowania instytucji bezpieczeństwa.

(5)

(3)

W roku 2005 przyjęto konstytucję trzeciej republiki kongijskiej, a w roku 2006 przeprowadzono w Demokratycznej Republice Konga wybory; oznaczały one zakończenie procesu transformacji i pozwoliły sfor­ mować w roku 2007 rząd, którego program przewiduje m.in. kompleksową reformę sektora bezpieczeństwa, wypracowanie koncepcji krajowej, a także priorytetowe działania reformatorskie dotyczące policji, sił zbrojnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Władze kongijskie opra­ cowały plan trzyetapowej reformy kongijskich sił zbroj­

UE nieprzerwanie wspierała reformę sektora bezpieczeń­ stwa w Demokratycznej Republice Konga (wsparcie to stanowi część szerszego zaangażowania UE, które ma na celu wspieranie rozwoju i demokracji w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich), dbając o propagowanie polityki zgodnej z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi oraz zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania praworządności.

(6)

(1) Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (Dz.U. L 112 z 3.5.2005, s. 20). (2) Dz.U. L 246 z 18.9.2009, s. 33.

W dniu 14 czerwca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/329/WPZiB zmieniającą i przedłużającą wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeń­ stwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL RD Congo) (3) o kolejne 3 miesiące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.