Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 64

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 64

L 248/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2010/566/UE)

RADA STOWARZYSZENIA, (5)

Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Proto­ kołu 6 do tego układu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomor­ skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie:

(1)

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 6 (1) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow­ skimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony (2) (zwanego dalej „Układem”) dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwolnienie z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym do dnia 31 grudnia 2009 r.

(2)

W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

„7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1–24 Systemu Zharmonizowanego, Algieria może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mają­ cych zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień:

a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Algierii;

(3)

Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Algierii należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej.

b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Algierii.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 6 do Układu.

(1 )

Dz.U. L 297 z 15.11.2007, s. 3. (2) Dz.U. L 265 z 10.10.2005, s. 2.

Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumie­ niem.”.

22.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/65

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2010 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Algieria

C. ASHTON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 66 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 59 z 201022.9.2010

  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.