Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 66

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2010-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 66

L 248/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2010

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-MAROKO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2010/567/UE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maro­ kańskim, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 4 do tego układu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, dotyczącego defi­ nicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie: „7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1-24 Systemu Zharmonizowanego, Maroko może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mają­ cych zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień: a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Maroku; b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Maroku. Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumie­ niem.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 4 (1) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokań­ skim, z drugiej strony (2) (zwanego dalej „Układem”) dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwol­ nienie z należności celnych lub opłat o skutku równo­ ważnym do dnia 31 grudnia 2009 r. W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Maroku należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 4 do Układu. Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu upłynął dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2010 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Maroko

C. ASHTON

Artykuł 1 Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomor­ skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 336 z 21.12.2005, s. 3. (2) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 248 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 67 z 201022.9.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 401/2010 z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (  Dz.U. L 117 z 11.5.2010)

 • Dz. U. L248 - 64 z 201022.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 6 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L248 - 59 z 201022.9.2010

  Decyzja Rady 2010/565/WPZiB z dnia 21 września 2010 r. w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

 • Dz. U. L248 - 57 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2010 z dnia 21 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 36 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE, Euratom) nr 833/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L248 - 1 z 201022.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 832/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.