Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające po raz 135. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 1

23.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające po raz 135. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 9 września 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu jednego nazwiska z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospo­ darczych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

L 249/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: W tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujący wpis: „Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi; e) Hamza Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: a) Leicester, Zjedno­ czone Królestwo (dane na styczeń 2009 r.); b) Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy (Imad Mouhamed Abdellah). Data urodzenia: 28.11.1980 r. Miejsce urodzenia: a) Libijska Arabska Dżamahirijja; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordan (Muhamad Abdullah Imad); d) Palestyna (Imad Mouhamed Abdellah). Obywatelstwo: libijskie. Dodatkowe informacje: według informacji ze stycznia 2009 r. stały pobyt w Zjednoczonym Królestwie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L249 - 6 z 201023.9.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

  • Dz. U. L249 - 5 z 201023.9.2010

    Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

  • Dz. U. L249 - 3 z 201023.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.