Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 5

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2010-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 5

23.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/5

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-EGIPT z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2010/568/UE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 4 do tego układu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego defi­ nicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie: „7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1–24 Systemu Zharmonizowanego, Egipt może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mają­ cych zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień: a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Egipcie; b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Egipcie. Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumie­ niem.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 4 (1) do Układu eurośró­ dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (2) (zwanego dalej „Układem”), dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwol­ nienie z należności celnych lub opłat o skutku równo­ ważnym do dnia 31 grudnia 2009 r. W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Egipcie należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 4 do Układu. Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu zakończył się dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., Artykuł 1

(2)

(3)

(4) (5)

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2010 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Egipt

C. ASHTON

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomor­ skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 13.3.2006, s. 3. (2) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L249 - 6 z 201023.9.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

  • Dz. U. L249 - 3 z 201023.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L249 - 1 z 201023.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające po raz 135. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.