Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 80/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Data ogłoszenia:2010-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 1

Strona 1 z 9
29.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 80/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakce­ syjnej (IPA) (1) („rozporządzenie w sprawie IPA”), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (4) przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej spójności wspólnych przepisów obowiązujących w odniesieniu do wszystkich kompo­ nentów IPA i przepisów szczegółowych mających zasto­ sowanie do każdego komponentu IPA.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (2) określa szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia w sprawie IPA. W świetle doświadczeń nabytych w ciągu pierwszych lat wdrażania rozporządzenia w sprawie IPA konieczne okazało się przeprowadzenie nieznacznej korekty rozpo­ rządzenia (WE) nr 718/2007 w celu usunięcia pewnych niespójności i błędnych odniesień, zwiększenia przejrzys­ tości treści niektórych artykułów oraz zmiany niektórych przepisów szczegółowych, tak aby zwiększyć spójność, wydajność i skuteczność wdrożenia instrumentu. Niezbędne jest dokładniejsze wyjaśnienie, w jakich przy­ padkach przepisy wspólne podlegają przepisom szczegó­ łowym w ramach poszczególnych komponentów IPA. Przepisy dotyczące oceny wsparcia należy dostosować do wymogów zawartych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) oraz rozporządzeniu Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia

(2)

Przepisy szczegółowe odnoszące się do komponentu dotyczącego pomocy w okresie przejściowym i rozwoju instytucjonalnego powinny lepiej odzwierciedlać przepisy rozporządzenia w sprawie IPA, w szczególności w odniesieniu do obszarów pomocy udzielanej krajom wyszczególnionym w załączniku I do rozporządzenia w sprawie IPA, oraz możliwości programowania pomocy przy użyciu programów wieloletnich i rocznych. Ponadto w celu zapewnienia spójności pomiędzy komponentami IPA pułap wkładu Wspólnoty w odniesieniu do operacji inwestycyjnych należy podwyższyć do 85 % kosztów kwalifikowalnych, aby dostosować go do zmienionej intensywności pomocy na inwestycje przewidzianej w ramach komponentu dotyczącego rozwoju regional­ nego. W przepisach szczegółowych komponentu dotyczącego współpracy transgranicznej, w szczególności dotyczących programów transgranicznych realizowanych wspólnie przez kraje beneficjentów i państwa członkowskie, konieczne wydaje się znaczące zwiększenie kwoty płat­ ności zaliczkowej wypłacanej organowi wyznaczonemu przez uczestniczące kraje do odbioru płatności dokony­ wanych przez Komisję. Pewne przepisy szczegółowe komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego, komponentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich oraz komponentu dotyczą­ cego rozwoju obszarów wiejskich wymagają dalszego dostosowania do zasad rządzących funduszami struktu­ ralnymi i Funduszem Spójności oraz funduszami rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE, które są jego poprzednikami. Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. IPA,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 125 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 85/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L25 - 123 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 84/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L25 - 121 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 12 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 82/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (1)

 • Dz. U. L25 - 10 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 81/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2009/10

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.