Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 82/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (1)

Data ogłoszenia:2010-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 12

Strona 1 z 43
L 25/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.1.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 82/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

statków powietrznych ustanowionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 748/2009. Liczni operatorzy statków powietrznych zatrudniają firmy zarządzające lub usługowe do składania planów lotu i wnoszenia opłat trasowych w ich imieniu. Dlatego w planie lotu często pojawia się kod firmy zarządzającej lub usługowej, nadany przez Organizację Międzynarodo­ wego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), nawet jeśli firma ta nie jest operatorem statków powietrznych. Najlepszym sposobem identyfikacji operatora statków powietrznych lub właściciela statku powietrznego jest kod ICAO lub znak rejestracyjny w planie lotu. Często nie jest możliwa stuprocentowa identyfikacja operatora, jeśli operator nie przekazał organizacji Eurocontrol zestawienia floty zawierającego dane dotyczące eksploatowanych przez niego statków powietrznych. Sporządzając aktualny wykaz operatorów statków powietrznych, Komisja uwzględniła zestawienia floty przekazane jej przez opera­ torów oraz firmy zarządzające i usługowe. Jednak liczne firmy zarządzające lub usługowe oraz znaki rejestracyjne statków powietrznych występują w aktualnym wykazie, z powodu braku informacji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009, Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2003/87/WE, zmieniona dyrektywą 2008/101/WE (2), uwzględnia działalność lotniczą w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia­ nych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 (3) ustanawia wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wyko­ nywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. Wykaz operatorów statków powietrznych ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 748/2009 ma na celu ograni­ czenie obciążeń administracyjnych dla operatorów statków powietrznych stanowiąc o odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich za każdego operatora statków powietrznych, tak aby każdy operator wiedział, które państwo członkowskie jest jego regula­ torem, a każde państwo członkowskie wiedziało, którzy operatorzy podlegają jego regulacjom. Włączenie do unijnego systemu handlu przydziałami emisji, w tym obowiązek odstąpienia przydziałów, uzależnione jest od wykonywania działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE i nie jest uzależnione od wpisania do wykazu operatorów

(2)

(3)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3. (3) Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 25 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 125 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 85/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2010 r.

 • Dz. U. L25 - 123 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 84/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L25 - 121 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 10 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 81/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2009/10

 • Dz. U. L25 - 1 z 201029.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 80/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.