Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

Data ogłoszenia:2010-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 1

24.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, po konsultacji z zainteresowanymi państwami, a także mając na uwadze, co następuje: Komisja otrzymała odpowiedź od Liberii na swój pisemny wniosek w sprawie potwierdzenia na piśmie, że niektóre odpady wymienione w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, których wywóz nie jest zakazany na mocy art. 36 wymienionego aktu prawnego, mogą być wywożone z Unii Europejskiej w celu poddania ich odzyskowi w tym państwie oraz w sprawie informacji od tego państwa na

temat ewentualnych przeprowadzanych przez to państwo procedur kontrolnych. Komisja otrzymała też dalsze informacje dotyczące Andory, Chin, Chorwacji i Indii. W związku z tym, aby uwzględnić powyższe informacje, załącznik do rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 1418/2007 (2) powinien zostać zmie­ niony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmie­ niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie czternastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

L 250/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2010

ZAŁĄCZNIK (1) Wpis dotyczący Andory otrzymuje brzmienie: „Andora

(a) (b) (c) (d)

wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006” (2) Wpis dotyczący Chin otrzymuje brzmienie: „Chiny

(a) (b) (c) (d)

W odniesieniu do B1010: — metale szlachetne (z wyjątkiem złota, platyny) — złom molibdenu — złom kobaltu — złom manganu — złom indu — złom toru — złom pierwiastków ziem rzad­ kich — złom chromu

W odniesieniu do B1010: — metale platyna) szlachetne (złoto,

— złom żelaza i stali — złom miedziany — złom niklu — złom aluminium — złom cynku — złom cyny — złom wolframu — złom tantalu — złom magnezu — złom bizmutu — złom tytanu — złom cyrkonu — złom germanu — złom wanadu — złom hafnu, niobu, renu i galu

B1020–B1040 B1050 B1060 B1070 B1080–B1100 B1115 W odniesieniu do B1120: wszystkie pozostałe odpady W odniesieniu do B1120: metale przejściowe, tylko zawierające > 10 % V2O5, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A

B1130–B1200

24.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/3

(a)

(b)

(c)

(d)

B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 W odniesieniu do B2010: wszystkie pozostałe odpady B2020 W odniesieniu do B2030: wszystkie pozostałe odpady B2040 B2060–B2130 W odniesieniu do B3010: odpady żywicy utwardzonej lub produktów kondensacyjnych: — żywice mocznikowo-formalde­ hydowe — żywice melaminowo-formalde­ hydowe — żywice epoksydowe — żywice alkidowe B3020 W odniesieniu do B3030 wszystkie pozostałe odpady – W odniesieniu do B3030: — odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej — odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) — odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szar­ panką rozwłóknioną) włókien chemicznych B3035 W odniesieniu do B3040 wszystkie pozostałe odpady – W odniesieniu do B3040: tylko kauczuk niewulkanizowany B3050 B3060–B3070 W odniesieniu do B3080 wszystkie pozostałe odpady B3090–B4030 W odniesieniu do GB040 wszystkie pozostałe odpady – W odniesieniu do GB040 – tylko żużel konwertorowy z wytopu miedzi zawierający > 10 % miedzi GC010 – W odniesieniu do B3080: tylko kauczuk niewulkanizowany W odniesieniu do B3010 – wszystkie pozostałe odpady, pod warunkiem że są termoplastyczne W odniesieniu do B2030: tylko złom węglika wolframu W odniesieniu do B2010: odpady miki

L 250/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2010

(a)

(b)

(c)

(d)

W odniesieniu do GC020 wszystkie pozostałe odpady

W odniesieniu do GC020 – tylko odpady kabli i przewodów oraz złom z silników elektrycznych GC030

GC050–GG040 GH013 GN010–GN030” (3) Wpis dotyczący Chorwacji otrzymuje brzmienie: „Chorwacja

(a) (b) (c) (d)

wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006” (4) Wpis dotyczący Indii otrzymuje brzmienie: „Indie

(a) (b) (c) (d)

wszystkie odpady wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006” (5) Po wpisie dotyczącym Libanu dodaje się następujący wpis: „Liberia

(a) (b) (c) (d)

B3020”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 23 z 201024.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dz. U. L250 - 22 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L250 - 20 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L250 - 18 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L250 - 14 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L250 - 12 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L250 - 5 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.