Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (1)

Data ogłoszenia:2010-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5

Strona 1 z 6
24.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 838/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5 zdanie pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

operatorów działających między systemami przesyło­ wymi na zasadach równoważnych z zasadami stosowa­ nymi wobec operatorów systemów przesyłowych z państw członkowskich.

(5)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 774/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie ustanowienia wytycznych dotyczących rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi i wspólnego podejścia regulacyjnego do opłat przesyłowych (2) ustanawia się mechanizm rekompensat dla operatorów systemów prze­ syłowych z tytułu kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej i wspólne podejście regula­ cyjne do opłat przesyłowych. Rozporządzenie to traci jednak moc z dniem 2 marca 2011 r. Aby zapewnić ciągłość wdrożenia mechanizmu rekom­ pensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi, należy przyjąć nowe wytyczne określone w art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 odzwierciedlające ramy instytucjonalne utworzone tym rozporządzeniem. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwana dalej „Agencją”), ustano­ wiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 (3), powinna być w szczególności odpowiedzialna za monitorowanie wdrożenia mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi. Wiążące wytyczne określające mechanizm rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyło­ wymi powinny stworzyć solidną podstawę dla funkcjo­ nowania mechanizmu rekompensat dla operatorów dzia­ łających między systemami przesyłowymi oraz zapewnić właściwe rekompensaty dla operatorów systemów prze­ syłowych z tytułu kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Operatorzy systemów przesyłowych z państw trzecich lub terytoriów, które zawarły z Unią Europejską umowy, na mocy których przyjęły i stosują prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, powinni być upraw­ nieni do uczestnictwa w mechanizmie rekompensat dla

Należy umożliwić operatorom systemów przesyłowych w państwach trzecich, które nie zawarły z Unią umów, na mocy których przyjęłyby i stosowały prawodawstwo Unii w dziedzinie energii elektrycznej, zawieranie umów wielostronnych z operatorami systemów przesyłowych w państwach członkowskich, umożliwiających wszystkim stronom uzyskanie rekompensat z tytułu kosztów zapewniania transgranicznej wymiany energii elek­ trycznej na sprawiedliwych i równych zasadach. Operatorzy systemów przesyłowych powinni otrzy­ mywać rekompensaty z tytułu strat energii elektrycznej spowodowanych zapewnianiem transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Podstawą takich rekompensat powinna być szacunkowa ocena strat, które miałyby miejsce, gdyby nie prowadzono tranzytu energii elek­ trycznej. Należy utworzyć fundusz w celu wypłacania operatorom systemów przesyłowych rekompensat z tytułu kosztów udostępniania infrastruktury w celu zapewniania trans­ granicznej wymiany energii elektrycznej. Podstawą wartości tego funduszu powinna być ocena w skali całej Unii Europejskiej średnich długoterminowych kosztów przyrostowych udostępniania infrastruktury w celu zapewniania transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 250 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L250 - 23 z 201024.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy podatkowej przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie i przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 24/08, (ex NN 38/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3938) (1)

 • Dz. U. L250 - 22 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L250 - 20 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L250 - 18 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L250 - 14 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L250 - 12 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L250 - 1 z 201024.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.