Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 28

Strona 1 z 5
L 251/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/571/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni­ czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku pewnych zastosowań zawierających rtęć częściowa elimi­ nacja lub zastąpienie tej substancji są możliwe pod względem naukowo-technicznym. Należy zatem zmniej­ szyć ilość rtęci używanej w takich zastosowaniach. W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku pewnych zastosowań zawierających rtęć jedynie częściowa lub stopniowa eliminacja bądź częściowe lub stopniowe zastąpienie tej substancji są możliwe pod względem naukowo-technicznym. Należy zatem stop­ niowo zmniejszyć ilość rtęci używanej w takich zastoso­ waniach. W pewnych przypadkach naprawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy pomocy części zamiennych innych niż części oryginalne nie jest możliwa pod względem technicznym. Wyłącznie w takich przypad­ kach należy zatem zezwolić na wykorzystanie części zamiennych zawierających ołów, rtęć, kadm, sześciowar­ tościowy chrom lub polibromowane etery difenylowe, które zostały objęte zwolnieniem, do naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed terminem wygaśnięcia tego zwolnienia lub jego zakończenia. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (2) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecz­ nika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służą­ cych do zasilania takich lamp, oraz uchylającym dyrek­ tywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) przewidziano orientacyjne poziomy odniesienia doty­ czące zawartości rtęci w lampach. Chociaż zawartość rtęci w lampach określono jako istotny aspekt środowi­ skowy w rozporządzeniach (WE) nr 244/2009 i (WE) nr 245/2009, to uznano, że uregulowanie tej kwestii w dyrektywie 2002/95/WE, obejmującej również rodzaje lamp wyłączone z powyższych rozporządzeń, jest bardziej odpowiednie.

(6)

W dyrektywie 2002/95/WE wprowadzono zakaz stoso­ wania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu po dniu 1 lipca 2006 r. Zwolnienia z tego zakazu wymieniono w załączniku do dyrektywy. Zwolnienia te należy poddać przeglądowi, aby dostosować je do postępu naukowotechnicznego. W wyniku przeglądu zwolnień należy utrzymać zwol­ nienia pewnych zastosowań zawierających ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom z zakazu, ponieważ eliminacja tych niebezpiecznych substancji z takich zastosowań jest nadal niewykonalna pod względem naukowo-technicznym. Należy zatem utrzymać te zwol­ nienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 35 z 201025.9.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (1)

 • Dz. U. L251 - 8 z 201025.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L251 - 5 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2010 z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2010 r.

 • Dz. U. L251 - 3 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2010 z dnia 24 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.