Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 35

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (1)

Data ogłoszenia:2010-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 35

Strona 1 z 20
25.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/35

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/572/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292, uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrek­ tywa ramowa), (1) w szczególności jej art. 19 ust. 1, uwzględniając opinie Organu Europejskich Regulatorów Łącz­ ności Elektronicznej (BEREC) oraz Komitetu ds. Łączności (COCOM), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

właściwymi rynkami są rynki hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej (rynek 4) i hurtowego dostępu szerokopasmowego (rynek 5). Zgodność podejść w zakresie regulacji przyjętych przez krajowe organy regulacyjne ma podstawowe znaczenie dla uniknięcia zakłóceń na jednolitym rynku oraz dla zapewnienia pewności prawnej wszystkim inwestującym przedsiębior­ stwom. Jest zatem właściwe zapewnienie krajowym organom regulacyjnym wytycznych mających na celu zapobieganie wszelkim niepożądanym różnicom w podejściach w zakresie regulacji, umożliwiając im jednocześnie właściwe uwzględnienie warunków krajo­ wych przy opracowywaniu odpowiednich środków naprawczych. Odpowiedni wachlarz środków napraw­ czych wprowadzonych przez krajowy organ regulacyjny powinien odzwierciedlać właściwe zastosowanie zasady drabiny inwestycyjnej.

(4)

Jednolity rynek usług łączności elektronicznej w UE, a w szczególności rozwój bardzo szybkich usług szerokopas­ mowych stanowi klucz do zapewnienia wzrostu gospo­ darczego i osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Podstawową rolę wprowadzenia usług telekomunikacyj­ nych i szerokopasmowych pod względem inwestycji UE, tworzenia miejsc pracy i ogólnej naprawy gospodarczej podkreśliła zwłaszcza Rada Europejska w konkluzjach z posiedzenia z marca 2009 r. Jedną z siedmiu głównych inicjatyw strategii Europa 2020 jest realizacja Europej­ skiej agendy cyfrowej, przedstawionej w maju 2010 r. Europejska agenda cyfrowa ustanawia cele w zakresie wprowadzenia szybkich i bardzo szybkich sieci szeroko­ pasmowych oraz ich upowszechnienia, a także przewi­ duje szereg środków ułatwiających wprowadzenie sieci dostępu nowej generacji (NGA) w oparciu o technologie światłowodowe oraz wspierających znaczne inwestycje wymagane w nadchodzących latach. Niniejsze zalecenie, które należy postrzegać w powyższym kontekście, ma na celu promowanie efek­ tywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej i zmodernizowanej infrastruktury, z należytym uwzględ­ nieniem ryzyka ponoszonego przez wszystkie inwestu­ jące przedsiębiorstwa oraz potrzeby utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym i długofalowym bodźcem inwestycyjnym. Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2002/21/WE krajowe organy regulacyjne przygotowują działania regulacyjne dotyczące kwestii związanych z przechodzeniem z sieci miedzianych na sieci światłowodowe. W związku z tym

(2)

Zakres niniejszego zalecenia obejmuje przede wszystkim środki naprawcze nakładane na operatorów uznanych za mających znaczącą pozycję rynkową na podstawie proce­ dury analizy rynku przeprowadzonej zgodnie z art. 16 dyrektywy 2002/21/WE. Jednakże jeśli jest to uzasad­ nione faktem, że powielanie infrastruktury jest gospo­ darczo nieefektywne lub fizycznie niewykonalne, państwa członkowskie mogą również wprowadzić obowiązek wspólnego korzystania z urządzeń przez przedsiębiorstwa obsługujące sieć łączności elektronicznej zgodnie z art. 12 wspomnianej dyrektywy, co może pomóc w eliminacji wąskich gardeł w infrastrukturze technicznej i w segmentach końcowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 28 z 201025.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403) (1)

 • Dz. U. L251 - 8 z 201025.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L251 - 5 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2010 z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2010 r.

 • Dz. U. L251 - 3 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2010 z dnia 24 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.