Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2010 z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 5

Strona 1 z 2
25.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 847/2010 z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zasto­ sować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski dla danego(-ych) kontyngentu(-ów).

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentu(-ów) o numerze (nume­ rach) porządkowym(-ych) 09.4127 - 09.4128 - 09.4129 - 09.4117 wnioski złożone w ciągu pierwszych dzie­ sięciu dni roboczych września 2010 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 327/98 odnoszą się do ilości mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Ilości niewykorzystane dla podokresu wrzesień w odniesieniu do kontyngentu(-ów) o numerze (nume­ rach) porządkowym(-ych) 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 zostają przeniesione do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4138 na następny podokres obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 327/98.

(6)

Należy zatem ustalić w odniesieniu do kontyngentu(-ów) o numerze (numerach) porządkowym(-ych) 09.4138 i 09.4168 całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 327/98.

Rozporządzenie (WE) nr 327/98 otworzyło niektóre kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pocho­ dzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia. Podokres we wrześniu jest czwartym podokresem dla kontyngentów przewidzianych w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 i trzecim podokresem dla kontyngentów przewidzianych w lit. d) tego ustępu i pierwszym podokresem dla kontyngentu przewidzia­ nego w lit. e) tego ustępu. Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że w odniesieniu do kontyngentu(-ów) o numerze (nume­ rach) porządkowym(-ych) 09.4118 – 09.4119 – 09.4168 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni robo­ czych września 2010 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 wymie­ nionego rozporządzenia odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez

(7)

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą­ dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyn­ gentami o numerach porządkowych 09.4118 – 09.4119 – 09.4168, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2010 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynniki przydziału ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 35 z 201025.9.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (1)

 • Dz. U. L251 - 28 z 201025.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403) (1)

 • Dz. U. L251 - 8 z 201025.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

 • Dz. U. L251 - 3 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2010 z dnia 24 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.