Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r.

Data ogłoszenia:2010-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 8

Strona 1 z 10
L 251/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.9.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 13 września 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. (2010/570/UE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 2 i art. 302 w związku z art. 7 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, załą­ czonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiają­ cego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, uwzględniając propozycje przedstawione przez każde z państw członkowskich, uwzględniając opinię Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury. Jednakże rząd Rumunii zaproponuje w późniejszym terminie kolejnego kandydata, aby uzupełnić listę zgodnie z liczbą miejsc przypadających na mocy Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji członkami Europejskiego Komitetu Ekono­ miczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2010 r. do dnia 20 września 2015 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Mandat obecnych członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wygasa w dniu 20 września 2010 r. (1). Należy zatem mianować członków tego Komitetu na okres pięciu lat rozpoczynający się w dniu 21 września 2010 r. Każde z państw członkowskich przedstawiło listę zawie­ rającą liczbę kandydatów odpowiadającą liczbie stano­ wisk, która przypada im na mocy Traktatu; wszyscy ci kandydaci są przedstawicielami organizacji pracodawców, pracowników oraz innymi przedstawicielami podmiotów

Sporządzono w Brukseli dnia 13 września 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

(2)

Przewodniczący

(1) Decyzja Rady 2006/524/WE, Euratom z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekono­ miczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hisz­ panii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 207 z 28.7.2006, s. 30); decyzja Rady 2006/651/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekono­ miczno-Społecznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch (Dz.U. L 269 z 28.9.2006, s. 13); decyzja Rady 2006/703/WE, Euratom z dnia 16 października 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii (Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 33) oraz decyzja Rady 2007/3/WE, Euratom z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii (Dz.U. L 1 z 4.1.2007, s. 6).

25.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/9

ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO PIELIKUMS PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA LIITE - BILAGA Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter BELGIA M. Tony VANDEPUTTE Administrateur délégué honoraire et conseiller général de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) M. Robert de MÛELENAERE Administrateur délégué ą la Confédération de la construction M. Yves VERSCHUEREN Administrateur délégué d’Essenscia M.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 251 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 35 z 201025.9.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (1)

 • Dz. U. L251 - 28 z 201025.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403) (1)

 • Dz. U. L251 - 5 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2010 z dnia 24 września 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2010 r.

 • Dz. U. L251 - 3 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2010 z dnia 24 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 201025.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2010 z dnia 23 września 2010 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.