Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

Data ogłoszenia:2010-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 2

Strona 1 z 19
L 253/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionego rozporządzeniem Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (3),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Z oceny dwóch pierwszych pakietów danych dostarczo­ nych w 2006 r. i 2008 r. wynika potrzeba dokonania przeglądu niektórych niedoskonałości koncepcyjnych w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Komisja złożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 (2) oraz zaproponowała szereg zmian.

Artykuł 1 Załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1. (2) COM(2008) 355 wersja ostateczna.

(3) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

28.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/3

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I WYTWARZANIE ODPADÓW SEKCJA 1 Zakres 1. Statystyki zestawiane są dla wszystkich rodzajów działalności sklasyfikowanych w ramach sekcji od A do U klasyfikacji NACE Rev. 2. Sekcje te obejmują wszystkie rodzaje działalności gospodarczej. Niniejszy załącznik obejmuje również: a) odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe; b) odpady powstające w procesach odzysku lub unieszkodliwiania. 2. Odpady poddane recyclingowi w miejscu ich wytworzenia nie są objęte zakresem niniejszego załącznika. SEKCJA 2 Kategorie odpadów Opracowywane są statystyki dotyczące następujących kategorii odpadów:

Wykaz zbiorczy EWC-Stat/Wersja 4 Pozycja nr Opis Odpady niebezpieczne/inne niż niebezpieczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01.1 01.2 01.2 01.3 01.4, 02, 03.1 01.4, 02, 03.1 03.2 03.2 03.3 03.3 05 05 06.1 06.2

Zużyte rozpuszczalniki Odpady kwaśne, zasadowe lub solne Odpady kwaśne, zasadowe lub solne Oleje zużyte Odpady chemiczne Odpady chemiczne Szlamy ścieków przemysłowych Szlamy ścieków przemysłowych Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów Szlamy i odpady ciekłe z przetwarzania odpadów Odpady medyczne i biologiczne Odpady medyczne i biologiczne Odpady metalowe, metale żelazne Odpady metalowe, metale nieżelazne

Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Niebezpieczne Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne Inne niż niebezpieczne

L 253/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

Wykaz zbiorczy EWC-Stat/Wersja 4 Pozycja nr Opis Odpady niebezpieczne/inne niż niebezpieczne

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

06.3 07.1 07.1 07.2 07.3 07.4 07.5 07.5 07.6 07.7 08 (z wył. 08.1, 08.41)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 60 z 201028.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L253 - 58 z 201028.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

 • Dz. U. L253 - 54 z 201028.9.2010

  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L253 - 52 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L253 - 50 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L253 - 48 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 46 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L253 - 42 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L253 - 1 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.