Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2010-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 42

Strona 1 z 4
L 253/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podsta­ wowe”) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

(1) (5)

traktowania zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Twierdzi on również, że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii w okresie objętym dochodzeniem, na podstawie którego ustalone zostały środki antydumpingowe, to znaczy w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. („pierwotny okres objęty dochodze­ niem”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek produ­ centem eksportującym produktu objętego postępowa­ niem, podlegającym powyższym środkom antydumpin­ gowym. Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Unii po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem. E. PROCEDURA

(6)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo TRL China Ltd (zwane dalej „wniosko­ dawcą”), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „państwem, którego dotyczy postępowanie”). B. PRODUKT

Zainteresowani producenci unijni zostali poinformowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przedstawienia uwag. Po zbadaniu dostępnych informacji Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa poniżej w motywie 13, zostanie ustalone, czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką cła zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jeśli tak, zostanie obli­ czony indywidualny margines dumpingu wnioskodawcy oraz, w przypadku stwierdzenia dumpingu, zostanie określony poziom cła, któremu powinien podlegać przywóz od wnioskodawcy produktu objętego postępo­ waniem do Unii. Jeżeli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką cła, może okazać się konieczna zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem od przedsiębiorstw niewymienionych z nazwy w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1659/2005. a) Kwestionariusze

(2)

Produktem objętym przeglądem są chemicznie związane, niewypalone cegły magnezytowe, których komponent magnezytowy zawiera co najmniej 80 % MgO, bez względu na zawartość magnezytu, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (zwane dalej „produktem objętym postępowaniem”), sklasyfikowane obecnie w ramach kodów CN ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 i ex 6815 99 90 (kody TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 i 6815 99 90 20). C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(7)

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1659/2005 (2), na podstawie którego przywóz do Unii produktu objętego postępowaniem pochodzą­ cego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu objętego postępowaniem wyprodukowanego przez wnio­ skodawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingo­ wemu w wysokości 39,9 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym. D. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 60 z 201028.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L253 - 58 z 201028.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

 • Dz. U. L253 - 54 z 201028.9.2010

  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L253 - 52 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L253 - 50 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L253 - 48 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 46 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L253 - 2 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L253 - 1 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.