Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2010-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 54

Strona 1 z 2
L 253/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(ii) wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za zaini­ cjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdowy kampanii zastraszania wobec mołdawskich szkół stosujących alfabet łaciński oraz zamy­ kania tych szkół. 2. Ust. 1 nie będzie zobowiązywał państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium. 3. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane następującymi obowiązkami z zakresu prawa międzynarodowego: (i) jest siedzibą międzynarodowej organizacji międzyrządowej; (ii) jest państwem goszczącym międzynarodową konferencję zwołaną przez ONZ lub odbywającą się pod jej auspicjami; (iii) zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywi­ leje i immunitety; lub (iv) zastosowanie ma Traktat pojednawczy (Traktat laterański) z 1929 r. zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami. 4. Uznaje się, że przepisy ust. 3 mają zastosowanie także w przypadku, gdy państwo członkowskie jest siedzibą Organi­ zacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 5. Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszystkich przy­ padkach przyznania przez dane państwo członkowskie wyłą­ czenia na mocy ust. 3 lub 4. 6. Państwa członkowskie mogą przyznać wyłączenia ze środków nałożonych na mocy ust. 1, w przypadku gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniu międzyrządowym – w tym również popieranym przez Unię Europejską lub organizowanym w państwie człon­ kowskim przewodniczącym OBWE – podczas którego prowa­ dzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący demo­ krację, prawa człowieka i praworządność w Republice Mołdowy.

W dniu 25 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/160/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (1). Na mocy decyzji Rady 2010/105/WPZiB (2) obowiązywanie tych środków ograniczających zostało przedłużone do dnia 27 lutego 2011 r., ale ich stosowanie zostało zawieszone do dnia 30 września 2010 r. W oparciu o przegląd wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczają­ cych należy przedłużyć do dnia 30 września 2011 r. Jednakże w celu wsparcia postępów prowadzących do osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu naddniest­ rzańskiego, pomyślnego zmierzenia się z pozostałymi problemami szkół posługujących się alfabetem łacińskim oraz przywrócenia swobodnego przepływu osób, stoso­ wanie środków ograniczających powinno zostać zawie­ szone do dnia 31 marca 2011 r. Po upływie tego okresu Rada dokona przeglądu środków ograniczających w świetle aktualnej sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii wspomnianych powyżej. Rada może w dowolnym momencie podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu lub zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby zapobiec wjazdowi lub przejazdowi przez swoje terytoria osób: (i) wymienionych w załączniku I, odpowiedzialnych za utrud­ nianie dążeń do politycznego rozstrzygnięcia konfliktu naddniestrzańskiego w Republice Mołdowy;

(1) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 23. (2) Dz.U. L 46 z 23.2.2010, s. 3.

28.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/55

7. Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłą­ czenia, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 60 z 201028.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L253 - 58 z 201028.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

 • Dz. U. L253 - 52 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L253 - 50 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L253 - 48 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 46 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L253 - 42 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L253 - 2 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L253 - 1 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.