Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

Data ogłoszenia:2010-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 58

L 253/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15) (2010/574/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 17 i 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Otwarcie rachunku pieniężnego Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej EFSF oraz w związku z umowami pożyczki EBC otwiera dla EFSF rachunek pieniężny. Artykuł 2 Przyjmowanie płatności na rachunku EBC przyjmuje do realizacji na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF wyłącznie płatności przychodzące lub wycho­ dzące związane z umowami pożyczki. Artykuł 3 Przyjmowanie instrukcji oraz zarządzanie rachunkiem pieniężnym W odniesieniu do rachunku pieniężnego otwartego na rzecz EFSF EBC przyjmuje i realizuje wyłącznie instrukcje składane przez EFSF lub przez agentów ustanowionych przez EFSF na podstawie umowy ramowej EFSF i upoważnionych do występo­ wania w imieniu tej spółki. Agent wyznaczony przez EFSF, o którego zatwierdzenie EFSF zwróciło się do EBC, działa w następujących obszarach: a) składanie instrukcji dotyczących rachunku pieniężnego otwartego na rzecz EFSF, oraz b) zarzą­ dzanie rachunkiem pieniężnym – bezterminowo i na zasadzie wyłączności. Artykuł 4 Saldo rachunku pieniężnego Po zrealizowaniu płatności związanych z daną umową pożyczki na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno występować saldo dodatnie; na rachunek ten nie przekazuje się również środków przed dniem realizacji płatności dotyczących danej umowy pożyczki. Na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF nie powinno w żadnym momencie występować saldo ujemne. Z rachunku pieniężnego otwartego na rzecz EFSF nie realizuje się zatem płatności na kwoty wyższe niż ilość środków dostępnych na tym rachunku. Artykuł 5 Oprocentowanie Jeżeli wbrew powyższemu art. 4 na rachunku pieniężnym otwartym na rzecz EFSF pozostanie do następnego dnia robo­ czego saldo dodatnie, od takiego salda EBC wypłaca odsetki w wysokości odpowiadającej mającej zastosowanie stopie depo­ zytu w banku centralnym na koniec dnia, przy użyciu metody naliczania przyjmującej, że rok wynosi 360 dni (actual/360 basis). Na kwotę odsetek wpłacanych przez EBC na rachunek pieniężny nie ma wpływu art. 2.

Zgodnie z art. 17 Statutu ESBC w celu przeprowadzania swoich operacji Europejski Bank Centralny (EBC) może otwierać rachunki bankowe instytucjom kredytowym, organom publicznym i innym uczestnikom rynku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Statutu ESBC EBC może działać jako agent skarbowy na rzecz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicz­ nych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych państw członkowskich. Niniejsza decyzja nawiązuje do umowy ramowej EFSF (EFSF Framework Agrement) pomiędzy państwami człon­ kowskimi, których walutą jest euro, a European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), spółką akcyjną z siedzibą w Luksemburgu, której akcjonariuszami są państwa członkowskie, których walutą jest euro. Umowa ramowa EFSF weszła w życie i nabrała mocy wiążącej w dniu 4 sierpnia 2010 r. Zgodnie z umową ramową EFSF oraz przepisami wewnętrznymi EFSF spółka ta zapewnia finansowanie w formie umów pożyczki (zwanych dalej „umowami pożyczki”) na rzecz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich, których walutą jest euro i które przystąpiły do protokołu ustaleń (memo­ randum of understanding) z Komisją Europejską, zawie­ rającego warunki udzielania pożyczek. Artykuł 3 ust. 5 umowy ramowej EFSF stanowi, iż wypłata środków z pożyczki udzielonej przez EFSF państwu członkowskiemu, którego walutą jest euro, następuje za pośrednictwem rachunków EFSF oraz danego państwa członkowskiego będącego pożyczko­ biorcą, które zostały otwarte w EBC w celach związanych z umową pożyczki. Zgodnie z art. 12 ust. 2 umowy ramowej EFSF może zawrzeć z EBC umowę, na podstawie której EBC będzie występował jako jego agent płatności oraz może wyznaczyć EBC do prowa­ dzenia jego rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych. Niezbędne jest określenie zasad dotyczących rachunku pieniężnego EFSF, który ma zostać otwarty w EBC w związku z obsługą umowy pożyczki,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

28.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/59

Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 21 września 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 60 z 201028.9.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L253 - 54 z 201028.9.2010

  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L253 - 52 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L253 - 50 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L253 - 48 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 46 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L253 - 42 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L253 - 2 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L253 - 1 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.