Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 60

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2010-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 60

L 253/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2010

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2010/575/UE)

RADA STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w szczególności art. 39 Protokołu 3 do tego układu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, otrzymuje brzmienie: „7. Niezależnie od ust. 1, z wyjątkiem produktów objętych działami 1–24 Systemu Zharmonizowanego, Jordania może stosować uzgodnienia dotyczące zwrotu lub zwolnienia z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym mają­ cych zastosowanie do materiałów niepochodzących użytych w procesie wytwarzania produktów pochodzących, z zastrzeżeniem następujących postanowień: a) w odniesieniu do produktów objętych działami 25–49 i 64–97 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 4 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Jordanii; b) w odniesieniu do produktów objętych działami 50–63 Systemu Zharmonizowanego zostaje utrzymana 8 % stawka należności celnych lub jakakolwiek inna niższa stawka obowiązująca w Jordanii. Niniejszy ustęp stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r. i może on zostać poddany przeglądowi za obopólnym porozumie­ niem.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 3 (1) do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Króles­ twem Haszymidzkim, z drugiej strony (2) (zwanego dalej „Układem”), dopuszcza na określonych warunkach zwrot lub zwolnienie z należności celnych lub opłat o skutku równoważnym do dnia 31 grudnia 2009 r. W celu zapewnienia przedsiębiorcom przejrzystości, długoterminowej ekonomicznej przewidywalności i pewności prawa strony Układu uzgodniły przedłużenie okresu stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu o trzy lata, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. Ponadto stawki opłat celnych obowiązujące obecnie w Jordanii należy dostosować do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy zatem odpowiednio zmienić Protokół 3 do Układu. Biorąc pod uwagę, że okres stosowania art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu zakończył się dnia 31 grudnia 2009 r., niniejsza decyzja powinna być stosowana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., Artykuł 1

(2)

(3)

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2010 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Jordania

C. ASHTON

Artykuł 15 ust. 7 Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomor­ skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 31. (2) Dz.U. L 283 z 26.10.2005, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 253 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 58 z 201028.9.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/15)

 • Dz. U. L253 - 54 z 201028.9.2010

  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L253 - 52 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 854/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 8 do dnia 14 września 2010 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L253 - 50 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 853/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L253 - 48 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 852/2010 z dnia 27 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 46 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 851/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L253 - 42 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 850/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem nowego eksportera, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym państwie i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L253 - 2 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 849/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L253 - 1 z 201028.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2010 z dnia 27 września 2010 r. wprowadzające odstępstwo – na rok gospodarczy 2010/2011 – od art. 63 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie terminów powiadamiania o przeniesieniu nadwyżki cukru

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.