Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 1

Strona 1 z 4
29.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 3, 5 i 6, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (5) (4)

skodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, iż utrzymywanie środka na dotychczasowym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. Podstawą wniosku było twierdzenie, że koszty jedno­ stkowe TCCA ponoszone przez wnioskodawcę znacząco obniżyły się od czasu dochodzenie pierwotnego, ponieważ: — wnioskodawca produkuje główny surowiec potrzebny do produkcji produktu objętego dochodzeniem; oraz — wnioskodawca zwiększył swoje moce produkcyjne. 3. Wszczęcie przeglądu Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu i rozpoczęła w dniu 2 lipca 2009 r. docho­ dzenie (3), którego zakres ograniczono do zbadania dumpingu w odniesieniu do wnioskodawcy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. 4. Produkt

(6)

W październiku 2005 r. Rada wprowadziła, rozporządze­ niem (WE) nr 1631/2005 (2) („rozporządzenie pier­ wotne”), ostateczne środki antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego („TCCA”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Stawki cła wahały się od 7,3 % do 42,6 %. 2. Wniosek o dokonanie przeglądu

objęty

postępowaniem podobny

i

produkt

(2)

W 2009 r. Komisja otrzymała wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu został złożony przez chińskiego producenta eksportującego Heze Huayi Chemical Co., Ltd („Heze” lub „wnioskodawca”). Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do wniosko­ dawcy ustalono na poziomie 14,1 %. We wniosku wnioskodawca argumentował, że okolicz­ ności, na podstawie których wprowadzono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o trwałym charakterze. Wnio­

Produkt objęty obecnym przeglądem jest taki sam jak produkt opisany w rozporządzeniu pierwotnym, tzn. kwas trichloroizocyjanurowy i jego preparaty, znany również jako „symclosene” pod międzynarodową nieza­ strzeżoną nazwą (INN), pochodzący z Chińskiej Repub­ liki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”) i objęty obecnie kodami CN ex 2933 69 80 i ex 3808 94 20. Produkt wytwarzany i sprzedawany na chińskim rynku krajowym, a także produkt wywożony do Unii mają takie same podstawowe cechy fizyczne, techniczne i chemiczne oraz zastosowanie, dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 261 z 7.10.2005, s. 1.

(3) Dz.U. C 150 z 2.7.2009, s. 14 („Zawiadomienie o wszczęciu postę­ powania”).

L 254/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

5. Zainteresowane strony

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu przeglądu wnioskodawcę, przemysł unijny oraz przedstawicieli rządu kraju wywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 29 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.