Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29 - Strona 2

Strona 2 z 2

(4)

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 951/2006.

(8)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24. (3) Dz.U. L 115 z 8.5.2010, s. 26.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

L 254/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„Artykuł 8a Ważność pozwoleń na wywóz w odniesieniu do wywozu pozakwotowego W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 niniejszego rozporządzenia pozwolenia na wywóz wydane w odniesieniu do limitu ilościowego ustalonego na mocy art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 są ważne w następujących terminach: a) pozwolenia wydane między dniem 1 października a dniem 30 kwietnia danego roku gospodarczego są ważne od daty ich wydania do dnia 30 września danego roku gospodarczego; b) pozwolenia wydane między dniem 1 maja a dniem 30 września danego roku gospodarczego są ważne od daty ich wydania do końca piątego miesiąca następu­ jącego po dacie ich wydania.”; 3) w art. 12a rozdziału V wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioskodawca powinien złożyć zabezpieczenie w wysokości 110 EUR za tonę cukru pozakwotowego i 42 EUR za tonę suchej masy netto w przypadku izoglu­ kozy pozakwotowej.”; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku niektórych miejsc przeznaczenia, które są wykluczone w odniesieniu do wywozu cukru pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwotowej, zabez­ pieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest zwalniane po spełnieniu wymogów określonych w ust. 3 niniejszego artykułu i wymogów określonych w art. 4c niniejszego rozporządzenia.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie 1 października 2010 r. wchodzi w życie z dniem

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 4c rozdziału IIa dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku zgłoszeń wywozowych dotyczących maksymalnej ilości 25 ton cukru i jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a) i b) rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (*), państwa członkow­ skie zwalniają eksporterów z obowiązku przedstawienia dowodu przewidzianego w ust. 1 i ust. 2 lit. b) i c) niniej­ szego artykułu. W każdym przypadku należy przedstawić dokument przewozowy lub jego elektroniczny odpowiednik, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 612/2009. ___________ (*) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.”; 2) w rozdziale III wprowadza się następujące zmiany: a) artykuł 7c ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Informacje o ilościach objętych wnioskami podawane są w rozbiciu na ośmiocyfrowe kody CN bez podawania nazwy (nazwiska) wnioskodawcy. Państwa członkowskie informują również Komisję, w przypadku gdy ani jeden wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz nie został złożony.”; b) dodaje się art. 7f w brzmieniu: „Artykuł 7f Stosowanie pozwoleń pozakwotowego na wywóz cukru

Pozwolenia na wywóz wydawane dla pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99 wskazują kody CN 1701 99 10 i 1701 99 90 i są ważne w odniesieniu do każdego z nich.”; c) artykuł 8a otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.