Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29

Strona 1 z 2
29.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

wywóz i roczny limit ilościowy jest szybko wykorzysty­ wany, podmioty gospodarcze, które wywożą cukier biały objęty różnymi kodami CN, mogą nie być w stanie uzyskać wystarczającej ilości pozwoleń na pokrycie swoich tradycyjnych rynków. W celu zwiększenia elastyczności systemu pozakwotowego należy zezwolić, aby pozwolenia na wywóz wydawane dla produktów z cukru białego objętych kodem CN 1701 99 mogły również być stosowane do wywozu różnych rodzajów produktów z cukru białego objętych tym samym kodem CN.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2) ustanawia szczegółowe przepisy w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru. Artykuł 4c rozporządzenia (WE) nr 951/2006 określa dokumenty, które stanowią dowody przybycia towarów do miejsca przeznaczenia i które należy przedstawić w przypadku, w którym niektóre miejsca przeznaczenia nie kwalifikują się do wywozu cukru pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwotowej. Ryzyko ewentualnych nadużyć w handlu jest jednak ograniczone, w przypadku gdy ilość cukru jest niewielka. W celu uproszczenia niezbędnej pracy administracyjnej należy zatem przewidzieć odstępstwo od tej zasady w przypadku ilości nieprzekraczającej 25 ton. Artykuł 7c rozporządzenia (WE) nr 951/2006 określa przepisy dotyczące informacji na temat wywozu poza­ kwotowego. W celu poprawy zarządzania systemem wywozu pozakwotowego należy wyjaśnić, że informacje przekazywane przez państwa członkowskie dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, powinny być również podawane w podziale na wniosko­ dawców. W art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 397/2010 z dnia 7 maja 2010 r. ustalającego limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011 (3) ustalono w odniesieniu do roku gospodarczego 2010/2011 limit ilościowy 650 000 ton cukru białego objętego kodem CN 1701 99, tj. sześciocyfrowym kodem. W przypadku gdy istnieje duże zapotrzebowanie na pozwolenia na

(2)

Zgodnie z art. 8a lit. b) rozporządzenia (WE) nr 951/2006 pozwolenia na wywóz pozakwotowego cukru lub pozakwotowej izoglukozy wydawane od dnia 1 kwietnia 2010 r. są ważne od daty ich wydania do końca piątego miesiąca następującego po dacie ich wydania. Może to jednak spowodować poważne trud­ ności dla niektórych eksporterów, a mianowicie tych, którzy zaopatrują swoje tradycyjne rynki przez cały rok gospodarczy. Właściwe jest zatem, aby przepisy doty­ czące roku gospodarczego 2009/2010 były stosowane na stałe.

(6)

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) pozwolenia na wywóz muszą być przed­ łożone w przypadku wywozu produktów cukrowniczych objętych kodem CN 1701. Zgodnie z częścią II załącz­ nika II do tego rozporządzenia kwota zabezpieczenia, które należy wnieść, ustalona jest na 110 EUR za tonę. Ze względu na pewność prawną oraz w celu zapewnienia równego traktowania podmiotów gospodarczych w każdym państwie członkowskim należy wyjaśnić w art. 12a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, że zabezpieczenie należy wnosić również w przypadku wywozu cukru pozakwotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 33 z 201029.9.2010

  Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.