Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 33

Strona 1 z 6
29.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/33

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/576/WPZiB z dnia 23 września 2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Należy kontynuować EUPOL DR Konga przez kolejny rok do dnia 30 października 2011 r.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2,

(6)

Struktura dowodzenia i kontroli misji powinna pozostać bez uszczerbku dla zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Komórka Monitorująca w Sekretariacie Generalnym Rady powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów misji.

(1)

W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/405/WPZiB (1) ustanawiające misję policyjną Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeń­ stwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga) (zwaną dalej „EUPOL DR Konga” lub „misją”).

(8)

Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagra­ nicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) określonym w art. 21 Traktatu,

(2)

W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/485/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2009 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

W dniu 15 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/466/WPZiB (3) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2010 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB.

Artykuł 1 Misja 1. Misja policyjna Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mająca odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (zwana dalej „EUPOL DR Konga” lub „misją”), ustanowiona wspólnym działaniem 2007/405/WPZiB, zostaje przedłużona na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r.

(4)

W dniu 14 czerwca 2010 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2010/329/WPZiB (4) zmieniające i przedłużające do dnia 30 września 2010 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 151 164 151 149 z z z z 13.6.2007, 25.6.2008, 16.6.2009, 15.6.2010, s. s. s. s. 46. 44. 40. 11.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

2. EUPOL DR Konga działa zgodnie z mandatem misji okre­ ślonym w art. 2 i realizuje zadania określone w art. 3. EUPOL DR Konga działa bez uszczerbku dla odpowiedzialności DRK za RSB.

L 254/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

Artykuł 2 Mandat misji 1. Aby uczynić proces reform kongijskiej policji krajowej (PNC) dojrzalszym i bardziej zrównoważonym, EUPOL DR Konga pomaga władzom kongijskim w realizacji planu działań w zakresie policji, obejmującego priorytety procesu reformy policji na okres 2010–2012, wykorzystując wytyczne zawarte w ramach strategicznych. EUPOL RD Konga koncentruje się na konkretnych działaniach i projektach, które mają ułatwić jego działania na poziomie strategicznym procesu reformy, na budo­ waniu zdolności, a także na usprawnieniu współdziałania między PNC a szerszym systemem wymiaru sprawiedliwości, aby skuteczniej pomagać w zwalczaniu przemocy seksualnej i bezkarności. EUPOL DR Konga działa w ścisłej koordynacji i współpracy z innymi darczyńcami unijnymi, międzynarodo­ wymi i dwustronnymi, w celu uniknięcia powielania wysiłków.

— poprzez wspieranie prac i rozwoju komitetu monitorującego reformę policji (CSRP) i jego grup roboczych, w tym poprzez zapewnienie pomocy w przygotowywaniu stosownych ram prawnych i pozaprawnych reformy policji, aby przyczynić się do zakończenia pracy koncepcyjnej,

— poprzez wspieranie oraz doradztwo w zakresie ustana­ wiania i rozwoju podmiotów, które mają zostać stwo­ rzone w celu reformy policji, przyczyniając się do powo­ dzenia ich działań poprzez zapewnienie specjalistycznej wiedzy w najodpowiedniejszych dziedzinach w zakresie wdrażania reformy policji,

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 254 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 48 z 201029.9.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/571/UE z dnia 24 września 2010 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (  Dz.U. L 251 z 25.9.2010)

 • Dz. U. L254 - 46 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6418) (1)

 • Dz. U. L254 - 40 z 201029.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu określonego rodzaju politereftalanu etylenu pochodzącego z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych poprzez nałożenie ceł tymczasowych

 • Dz. U. L254 - 31 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 859/2010 z dnia 28 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L254 - 29 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2010 z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do wywozu pozakwotowego i pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L254 - 10 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 857/2010 z dnia 27 września 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Iranu, Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

 • Dz. U. L254 - 5 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 856/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego wszczętego rozporządzeniem (WE) nr 661/2008 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L254 - 1 z 201029.9.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 855/2010 z dnia 27 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1631/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.